Данни за проекта

Отнемане на незаконно придобито имущество. Проучване на зоконодателството на държави-членки на Европейския съюз

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът си поставя няколко основни, взаимносвързани и допълващи се изследователски цели: 1. Проучване на законодателството на ЕС и на страните членки; 2. Установяване приложимите модели на "гражданска конфискация' и техните специфики; 3. Проучване и анализ на положителните и отрицателни страни на установените модели като се направи съпоставка с модела възприет в България; 4. Изготвяне и представяне на сравнително проучване на законодателството на ЕС и на държави членки на ЕС в областта на отнемането на престъпни активи и мястото на България.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Интегриране на студенти, докторанти и преподаватели в дейностите по проекта    
Създаване на екип от студенти и докторанти от ЮФ на ВТУ    
Работна визита за изследване на промените в нормативната уредба в областта на конфискацията в държави членки на ЕС   
Подготовка и провеждане на кръгла маса „Отнемане на незаконно придобито имущество – практически аспекти в светлината на европейската правна рамка“    
Популяризиране на работата по проекта чрез средствата за масово осведомяване    
Провеждане на работни срещи на екипа по проекта    
Създаване на електронна база данни за дейността по проекта в страницата на ВТУ    
Публикуване и популяризиране на получените резултати   
доц. д-р Георги Иванов Митов Преподавател ръководител
проф. дн Цветан Георгиев Сивков Преподавател
ас. Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова Преподавател
ас. Илиян Боянов Байчев Преподавател
Николет Георгиева Стефанова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014