Данни за проекта

Технологии за 3D визуализация на музейни експонати на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в Интернет

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е да се изследват технологиите за 3D визуализация и да се създаде среда за триизмерно представяне на музейни експонати на ВТУ в Уеб.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Сформиране на група от докторанти и преподаватели за изпълнение на проекта. 1. Формиране на разширена група от преподаватели-участници в проекта. 2. Формиране на група от докторанти. 2 
Изследване на технологиите за триизмерно представяне на модели и 3D визуализация в Уеб. 1. Преглед на съществуващи технологии. 2. Определяне на предимствата и недостатъците. 3. Дефиниране на области за ефективно използване. 3 
Създаване на спецификация за техническо обезпечаване на целите на разработката. 1. Анализ на възможностите на 3D устройства. 2. Разработване на спецификация за закупуване на компютърна техника. 8 
Доставка на компютърна техника. 1. Изграждане на работно място за 3D изследвания - първи етап. 10 
Апробация на разработката. 1. Участие в научни конференции с доклади по темата. 2.Публикации в медиите. 12 
Изготвяне на междинен отчет по проекта. 1. Изготвяне на научен отчет. 2. Изготвяне на финансовата част на отчета. 12 
Доставка на компютърна техника 1. Изграждане на работно място за 3D изследвания – втори етап. 15 
Метод за създаване на среда за триизмерно представяне на музейни експонати в Уеб. 1. Разработка на метод за създаване на среда за 3D визуализация. 21 
Апробация на разработката 1.Подготовка и провеждане на семинар по темата. 2.Участие в научни конференции с доклади по темата. 3.Публикации в медиите. 22 
Изготвяне на междинен отчет по проекта. 1.Изготвяне на научен отчет. 2.Изготвяне на финансовата част на отчета. 12 
Доставка на компютърна техника 1. Изграждане на работно място за 3D изследвания – трети етап. 30 
Създаване на Интернет сайт за триизмерно представяне на експонати от музея на ВТУ. 33 
Написване и издаване на книга за триизмерно представяне на модели и 3D визуализация в Уеб. 34 
Апробация на разработката 1.Подготовка и провеждане на семинар по темата. 2.Участие в научни конференции с доклади по темата. 3.Публикации в медиите. 35 
Изготвяне на финален отчет по проекта. 1.Изготвяне на научен отчет. 2.Изготвяне на финансовата част на отчета. 36 
доц. д-р Марияна Иванова Николова Преподавател
доц. д-р Доника Веселинова Вълчева Преподавател
гл.ас. д-р Стефан Димитров Калчев Преподавател
гл.ас. д-р Милена Емилова Стефанова Преподавател
гл.ас. д-р Мирослав Димитров Петров Преподавател
гл.ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова Преподавател
доц. д-р Емилиян Георгиев Петков Преподавател ръководител
проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова Преподавател
проф. д-р Тихомир Стефанов Трифонов Преподавател
проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов Преподавател
доц. д-р Анка Тодорова Игнатова Преподавател
Теодор Ангелов Калушков Докторант
Росица Росенова Радоева Докторант
Георги Светлинов Шипковенски Докторант
Павел Иванов Христов Докторант
Ивайло Николаев Ненков Докторант
Йоанна Мирославова Старирадева Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014