Данни за проекта

Изграждане на теоретико-практически модел за разработка на учебници по български език за чужденци в условията на интензивно обучение

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът си поставя следните цели и задачи: а. Да сформира творчески колектив и да се обедини около идеята за разработка на нови учебници по български език за чужденци за трите основни нива; б. Да създаде информационна база и условия за широка дискусия, да подредят приоритетите и да се преценят възможностите за работа по конкретните теми; в. Да създаде условия за достъп и работа с научната и учебна литература в библиотеките на Балканите, ЕС и сходни образователни институции; г. На основата на вече създадените колегиални отношения с университетите-партньори, ВТУ да бъде инициатор за разработването и изследването на конкретни проблеми от методиката и практиката на преподаване на езика, литературата, историята и културата; д. Да презентира възможностите на Великотърновския университет за обучение по български език за чужденци и да помогне за привличане на студенти с интереси към изучаване на български език, българска история и култура за обучение в предлаганите от ВТУ бакалавърски, магистърски и докторантски програми.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Приемане на работна програма и план за развитие на проекта    
Осигуряване на необходимите технически средства и подготовка на презентация на проекта    
Сформиране на екипи и очертаване на основни теми    
Разработване на уроците за основните нива A, B и C    
Разработване на уроците за нива A1, B1 и C1    
Разработване на уроците за нива A2, B2 и C2    
Подготовка на работен вариант за дейността на Международен летен семинар, тестване на учебниците    
Отчитане на междинни резултати на вариантите за учебниците, редакция, корекция и отпечатване на учебниците    
доц. д-р Ния Иванова Радева Преподавател
гл.ас. д-р Полина Валентинова Цончева Преподавател
доц. д-р Искра Генчева Мандова Преподавател
ас. Женя Колева Радева Преподавател
доц. д-р Валерия Живова Тодорова Преподавател ръководител
чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров Преподавател
доц. д-р Любка Стоичкова Димитрова Преподавател
проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова Преподавател
доц. д-р Лиляна Кирилова Йотова Преподавател
доц. д-р Людмила Цанкова Иванова Преподавател
Маринела Димитрова Димитрова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014