Данни за проекта

Изследване на историческото развитие на психологията във Великотърновска и Сливенска област през периода 1878 г. – 1944 г.

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Основната изследователска цел е свързана със създаване на историко-психологическа характеристика на научния развой на психологията във Великотърновска и Сливенска области. Реализирането на целта се конкретизира чрез проучването на творчеството на автори, живели и работили на територията на двете области, както и на автори, чието родно място са селища от Великотърновска и Сливенска области. Определят се институциите, с които е свързано развитието на психологията в двете области, като научна дисциплина, общообразователна дисциплина, културен феномен. Проучват се културно-историческите предпоставки за интереса към научната психология, през изследвания период в селищата на двете области и по-специално - в градовете Велико Търново и Сливен. Отправната изследователска гледна точка се поставя в зависимост от проучванията в ТДА - Велико Търново и ТДА - Сливен на лични фондове и фондове на организации от Архивни масиви К, отнасящи се до изследователския период, а така също на читалищни и музейни сбирки. Приносният характер на проекта се състои в систематизацията на резултативния материал и разгръщането на ново ниво на историко-психологичното изследване.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Работа в научния архив на НБКМ, Народна бибилиотека, Университетска библиотека на СУ 12 
Проучване на научни публикации в НБКМ33 
Работа в Научния Архив на НБКМ, УБ на СУ, ТДА - В. Търново, архив – гр. Свищов44 
Участие в научна конференция в страната и подготовка на статия за печат по темата на проекта. Работа в ИА на НБКМ, Музей на образованието - Габрово55 
Участие в научна конференция в страната и подготовка на статия за печат по темата на проекта. Работа в ТДА-Сливен. Работа в ТДА- Велико Търново. Работа в НМО - Габрово66 
Работа в ТДА - Сливен, ТДА- Велико Търново, НБКМ77 
Работа по подготовка на научна публикация88 
Работа в библиотеката на СУ – гр. София. Участие в 2 научни конференции у нас и в чужбина с доклади по темата на проекта99 
Работа по преводите. Работа в НБКМ. Участие в научни конференции у нас и в Русия, с доклади по темата на проекта1010 
Участие в научни конференции у нас и в Русия, с доклади по темата на проекта. Публикуване на резултатите от проекта.1111 
Обобщаване на резултатите от проекта и подготовка на научен отчет1212 
Работа в научния архив на НБКМ, Народна библиотека, Университетска библиотека на СУ, ЦДА и ТДА – Велико Търново 1314 
Проучване на научни публикации в НБКМ 1515 
Работа в Научния Архив на НБКМ, УБ на СУ, ТДА - В. Търново, архив – гр. Свищов 1616 
Участие в научна конференция в страната и подготовка на статия за печат по темата на проекта. Работа в ИА на НБКМ, Музей на образованието – Габрово. Участие в международна научна конференция в гр. Смоленск, РФ с доклад по темата на проекта и самостоятелна презентация на проекта1717 
Участие в научна конференция в страната и подготовка на статия за печат по темата на проекта. Работа в ТДА-Сливен. Работа в ТДА- Велико Търново. Работа в НМО – Габрово 1818 
Работа в ТДА - Сливен, ТДА- Велико Търново, НБКМ1919 
Работа по подготовка на научна публикация 2020 
Работа в библиотеката на СУ – гр. София. Участие в 2 научни конференции у нас и в чужбина с доклади по темата на проекта2121 
Организация и провеждане на международна научна конференция по регионална история на психологията, посветена на 135 години от рождението на акад. Михаил Димитров, на 29-30. 09. 2016 г. 2121 
Работа по преводите. Работа в НБКМ. Участие в научни конференции у нас и в Русия, с доклади по темата на проекта. Участие с доклад по темата на проекта и презентация на проекта на международната конференция по психология «Ананиевски четения» 2016, в гр. Санкт-Петербург, РФ2222 
Участие в научни конференции у нас и в Русия, с доклади по темата на проекта. Публикуване на резултатите от проекта. Участие в международната конференция НИСУН 6, в гр. Ниш, РС, с доклад по темата на проекта 2323 
Обобщаване на резултатите от проекта и подготовка на научен отчет 2424 
Работа в научния архив на НБКМ, Народна библиотека, Университетска библиотека на СУ, ЦДА и ТДА – Велико Търново 2828 
Проучване на научни публикации в НБКМ2929 
Работа в Научния Архив на НБКМ, УБ на СУ, ТДА - В. Търново, архив – гр. Свищов2929 
Подготовка на научна публикация по темата на проекта3030 
Подготовка на статия по проекта. Работа в НБКМ 3131 
Работа в ТДА – Сливен, ТДА – Велико Търново; НБКМ – Велико Търново3333 
Работа по подготовка на научна публикация3434 
Участие в международната конференция НИСУН -7, в гр. Ниш, Сърбия3535 
Участие в научна конференция в гр. Москва, Русия3535 
Отчет на резултатите по проекта3636 
доц. д-р Марияна Димитрова Няголова Преподавател ръководител
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014