Данни за проекта

Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е стимулиране и развитие на сътрудничеството с бизнеса, местни и национални иституции и организации в страната ичужбина чрез усъвършенстване на съдържанието и методиката на образователния процес по финанси и счетоводство, както и разширяване възможностите за реализация на студентите.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Планиране на действията и задачите: уточняване на методологическите и методическите въпроси и изисквания; формиране на работни групи и конкретизиране на задачите   
Проучване и оценка на българските и европейските образователни практики и осъществяване на контакти с бизнес организации и национални институции като Комисията по финансов надзор, Института на дипломираните експерт счетоводители, Института на вътрешните одитори и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори   
Организиране и провеждане на специализирани семинари, уоркшопове и обучения, съвместно с представители на местни и национални институции, организации и съсловни организации, насочени към студентите от специалности „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“    
Провеждане на срещи-семинари с представители на бизнеса на тема „Обучението по счетоводство и финанси в партньорство с бизнеса“, за обсъждане на актуализираните учебни планове на катедрата и дискутиране на практическите аспекти на учебните програми в областта на счетоводството и финансите   
Провеждане на дискусии със студенти от специалностите „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ и „ФСМ“ по въпросите на модернизацията и синхронизацията на учебния и образователния процес с водещи европейски и световни практики и търсенето на възможности за по-добрата им реализация    
Обобщаване на резултати от работа по проекта   
проф. д-р Мария Петрова Видолова Преподавател ръководител
проф. дн Мария Минкова Павлова Преподавател
доц. д-р Петя Иванова Петрова Преподавател
доц. д-р Ваня Денчева Цонкова Преподавател
гл.ас. д-р Райна Стоянова Петрова Преподавател
ас. д-р Мария Йорданова Врачовска Преподавател
ас. Стефка Петкова Калчева Преподавател
ас. Виктория Радославова Колева Преподавател
ас. Венелина Пламенова Цаневска Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014