Данни за проекта

Модел за възпитаване на внимание към четенето на деца от подготвителни за училище групи и към четивната грамотност на ученици в начален етап на обучение чрез работа с художествен текст

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 A) Провеждане на теоретично проучване с цел създаване и обосноваване на съвременни дидактически технологии за: подготовка и овладяване на четенето като процес; откриване, извличане, тълкуване, обобщаване и оценяване на информация от текст; Б) Модернизиране на възпитателно-образователния процес в детската градина и началните училищни класове чрез разработване и апробиране на сценарии за подготовка и овладяване на четенето, интерпретиране и претворяване на текст; В) Систематизиране и обсъждане на резултатите от изследователската работа с оглед публикуването им.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучване и анализиране на публикации по изследователския проблем; контент анализ на учебна документация по български език и литература и изобразително изкуство за подготвителните за училище групи и начален етап на основната образователна степен112 
Разработване и апробиране на технологични варианти за подготовка и овладяване на четенето13 
Разработване на сценарии за интерпретиране и претворяване на текст46 
Представяне на резултатите от проекта чрез форми за работа със студенти и докторанти77 
Подготовка и провеждане на дискусия по изследователския проблем712 
Отчитане на дейностите и обсъждане на резултатите от проекта1212 
Проучване и анализиране на публикации по изследователския проблем; котент анализ на актуална учебна документация по български език и литература, изобразително изкуство, бит и технологии за подготвителните за училище групи и начален етап на основната образователна степен1324 
Разработване и апробиране на технологични варианти за подготовка и овладяване на четенето– 1-3 20161315 
Разработване на сценарии, литературни игри, литературни екскурзии, театрални проекти и др. за възприемане, осмисляне, интерпретиране и претворяване на художествен текст1618 
Обсъждане на резултатите от проекта чрез форми за работа с преподаватели, студенти и докторанти1919 
Подготовка и провеждане на дискусия по изследователския проблем2124 
Отчитане на дейностите и обсъждане на резултатите от проекта2424 
Проучване и анализиране на публикации по изследователския проблем; контент анализ на учебна документация по български език и литература и изобразително изкуство за подготвителните за училище групи и начален етап на основната образователна степен2536 
Подбор на текстове, разработване на сценарии, литературни игри, анимация, екскурзии, театрални и изобразителни проекти, технологични карти на уроци и др. за възприемане, осмисляне, интерпретиране и претворяване на художествен текст2734 
Обсъждане на резултатите от експерименталната работа по проекта чрез форми за работа с преподаватели, докторанти и учители3536 
Отчитане на дейностите и обсъждане на резултатите от проекта3636 
проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова Преподавател ръководител
проф. д-р Веселинка Василева Петрова Преподавател
доц. дн Мариана Минчева Гърмидолова Преподавател
гл.ас. д-р Георги Иванов Василев Преподавател
Светлана Пламенова Владова Студент
Моника Георгиева Георгива Студент
Симона Свиленова Кулова Студент
Марта Симеонова Николова Докторант
Илиян Маринов Христов Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014