Данни за проекта

Проучване на специалните компетенции в професионалната подготовка на студенти по Педагогика на обучението по роден език в детската градина и по методика на обучението по английски език в детската градина

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Пдобряване на методическите компетенции по родноезиково и чуждоезиково обучение на студентите.

Специфични цели на проекта:
 • Да се изследват специалните компетенции на студенти от специалност Предучилищна педагогика и чужд език /ПУП-ЧЕ/ по Педагогика на обучението по роден език в детската градина и по Методика на обучението по английски език в детската градина. • Да се направи корелационен анализ на специалните компетенции на студенти от специалност ПУП-ЧЕ по Педагогика на обучението по роден език в детската градина и по Методика на обучението по английски език в детската градина. • Да се проучи специализираната литература по темата на изследването. • Да се конструират и апробират тестове за проучване на специалните компетенции на студентите по Педагогика на обучението по роден език в детската градина и по Методика на обучението по английски език в детската градина. • Да се изработят студентски портфолиа за обучението по български език и по английски език в детската градина. • Да се обобщят резултатите от проучването и да се популяризират в публикации у нас и в чужбина.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучване на специализирана литература по проблеми на обучението по български език и по английски език в детската градина, свързани с темата   
Конструиране и апробиране на тестове за проучване на специалните компетенции на студенти от специалност ПУП-ЧЕ по Педагогика на обучението по роден език в детската градина и по Методика на обучението по английски език в детската градина   
Изработване на студентски портфолиа за обучението по български език и английски език в детската градина   
Математико-статистическа обработка на резултатите от тестовете. Обобщаване на резултатите от научното изследване в публикации   
доц. д-р Евгения Минкова Тополска Преподавател ръководител
ас. Лариса Любенова Грунчева Преподавател
Павлина Първанова Александрова Студент
Йоана Бисерова Йоцова Студент
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014