Данни за проекта

Изграждане на портал на периодичните електронни издания на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Извеждане на преден план на обществената значимост на електронните периодични издания на ВТУ; Привличане към научно-изследователска работана асистенти, докторанти и студенти.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Научно изследване, обзор и анализ на реализацията на портали в ралични университети34 
Проучване на структурата и възможностите на разработени софтуерни продукти за целите на проекта34 
Разпределяне на задачите, подготовка на предварителни тези и обсъждането им33 
Провеждане на работни срещи с Постоянната комисия по издателска дейност на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за уточняване броя и систематизиране на периодичните издания на ВТУ33 
Разработване на примерна организационно-управленска структура на портал за електронни периодични издания на ВТУ66 
Дефиниране и конфигурация на дипустимите дейности по управление на е-изданията66 
Дефиниране на основните функции и роли в администриране на портала66 
Разработване на концептуална рамка на портал на периодичните издания на ВТУ66 
Разработване на идеен проект на типов уебсайт на периодичните издания на ВТУ66 
Конкретизиране функционалността на портала, както и отговорностите по неговото администриране99 
Изготвяне структура на палтформа за електронни издания на списания на ВТУ1010 
Създаване на пилотен модел на електронно издание1212 
проф. д-р Елена Иванова Георгиева Преподавател ръководител
доц. д-р Мариана Матеева Петрова Преподавател
Емилия Кръстева Савова Служител
Ивелин Василев Василев Студент
Йоана Константинова Костадинова Студент
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014