Данни за проекта

Една идея за графика

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е да разкрие, определи и документира съществуващите в момента арт-концепции в областта на графиката, както технологично, така и идейно-тематично. Всички знаем какво е положението с графичните колекции в държавните галерии и музеи. В повечето Художествени институции в страната фондовете не са обогатявани с нови произведения вече четвърт век, гостуващите изложби са рядкост. Цял период от историята на българското изкуство липсва като реален документ и е фактически недостъпна за проучване, опознаване и изследване. Използването на събраните материали ще позволи да бъдат правени паралели с по-ранни и по-късни етапи и в последствие да се проследят промените в развитието на търсенията в графиката през отделните исторически периоди, както и влиянието на социално-икономически, политически и други фактори върху изкуството. Да установи прилики и разлики в творческия процес на художници, представители на различни поколения и направления в графиката.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Осъществяване на контакт и потвърждение от авторите за участие в проекта11 
Попълване на освободени и незаети места от други автори22 
Закупуване на хартия за печат “Хане Мюле” и други необходими консумативи по осъществяване на дейности по проекта   
Опаковане в тубуси на хартията за печат, разпечатване на анкета и обръщение с кратко представяне на проекта към всеки автор   
Изпращане на хартията за печат и анкетният лист с въпроси за интервю   
Обработване (приемане, описване, дигитално заснемане, каталогизиране) на получените графики68 
Създаване на мултимедиен продукт и библиотечен архив910 
Изследване и анализ на постъпилите в колекцията творби1011 
Представяне на резултатите от проекта на нарочно организирана изложба в ИЗ „Рафаел Михайлов”, презентация на мултимедийния продукт1112 
Фотодокументиране на изложбата и включване на материалите от откриването към CD или DVD носител, които ще бъде изпратен на участвалите в проекта творци1212 
Изпращане на Сертификат за дарение на участвалите автори + CD1212 
проф. д-р Радко Василев Спасов Преподавател ръководител
Милен Петков Джановски Докторант
Денислав Иванов Миевски Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014