Данни за проекта

Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX – XXI век

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е научно обобщение на протичащите процеси в светлината на публикуваните известни изследвания, на нови документи, свързани със съвременното влияние и взаимозависимост на религия, национална идентичност и държавност при влиянието на нови външни фактори. За постигането на тези цели ще се използва работата на международен екип от учени изследователи от България, Русия и Сърбия.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Обобщаване и анализ на публикувани изследвания, нови документи, набавени в резултат от работата в чужди и български архивохранилища и библиотеки, както и на закупената литература по темата на проекта. Сравняване и анализиране на политиката на балканските правителства и на великите сили през хронологически определения период112 
Провеждането на международна научна конференция по тема свързана с проекта; изнасяне на лекции от външните участници в проекта (от Русия и Сърбия) пред студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ обучаващи се по бакалавърска и магистърска програма, от (поне) три факултета в които се изучават специалности свързани с темата от проекта. Представяне на научните публикации (студии и монографии) на участниците в проекта1324 
Подготовката и издаването на общо книжно тяло от участниците в проекта, като всеки от тях участва при написването на отделни глави (части) от общото изследване2536 
доц. д-р Стефан Иванов Анчев Преподавател ръководител
проф. д.и.н. Радослав Захариев Мишев Преподавател
проф. дн Тодор Георгиев Галунов Преподавател
проф. д.ф.н. Минчо Петров Минчев Преподавател
доц. д-р Мариана Спасова Йовевска Преподавател
Татяна Миткова Димитрова Докторант
Катина Звезделинова Димитрова Докторант
Георги Цанев Цачев Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014