Данни за проекта

Центрове и периферии на Балканите (балкански културни и езикови трансформации)

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Формиране на устойчива диалогичност чрез общо зададени тематични ядра.

Специфични цели на проекта:
 Обвързване на образованието и научно-изследователската дейност с конкретни и перспективни изследователски задачи.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на международна научна конференция "Емоциите в културата на сърби и българи' - във Философския факултет на Университета в гр. Ниш, Сърбия55 
Лекции и културнообразователна програма за студенти и докторанти - от областта на тематичните блокове на Проекта55 
"Преводаческа работилница" - семинарни занятия със студенти и докторанти за обучение в преводачески техники и интеркултурни комуникации, вкл. за предаване на културни реалии (от балкански езици и култури на бълграски и обратно) - във В. Търново 11 
Гостуващи лектори от балкански страни и гостуващи български преподаватели (от ВТУ) в университети на Балканите с организация на тематичните блокове на Проекта; workshop// "работилници" 12 
Провеждане на международна научна конференция „Красотата в културата на българи и сърби“ – домакин Филологическият факултет на ВТУ1717 
Лекции и културнообразователна програма за студенти и докторанти – от областта на тематичните блокове на Проекта1818 
„Преводаческа работилница“ – семинарни занятия със студенти и докторанти за обучение в преводачески техники и интеркултурни комуникации, вкл. предаване на културни реалии (от балкански езици и култури на български и обратно) – във В. Търново 23 
Гостуващи лектори от балкански страни и гостуващи български преподаватели (от ВТУ) в университети на Балканите с организация на тематичните блокове на проекта; workshop// „работилници“ под названието „споделено с другите“ 23 
Провеждане на международна научна конференция "Музиката в културата на сърби и българи' - във Философския факултет на Университета в гр. Ниш, Сърбия2929 
Лекции и културнообразователна програма за студенти и докторанти - от областта на тематичните блокове на Проекта2728 
„Преводаческа работилница“ – семинарни занятия със студенти и докторанти за обучение в преводачески техники и интеркултурни комуникации, вкл. предаване на културни реалии (от балкански езици и култури на български и обратно) – във В. Търново2929 
Гостуващи лектори от балкански страни и гостуващи български преподаватели (от ВТУ) в университети на Балканите с организация на тематичните блокове на Проекта; workshop// "работилници". Отчитане на дейностите и обсъждане на резултатите от проекта2836 
проф. д-р Радослав Димитров Радев Преподавател ръководител
проф. д-р Ценка Николова Иванова Преподавател
проф. дн Сава Йорданов Василев Преподавател
проф. д-р Дафинка Иванова Генова Преподавател
проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова Преподавател
доц. д-р Ничка Георгиева Бечева Преподавател
гл.ас. д-р Валентина Григорова Седефчева Преподавател
ас. Сава Стаменкович Преподавател
Живко Светославов Славов Докторант
Стилян Маринов Найденов Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014