Данни за проекта

Изграждане модел на устойчива политика за обучение и развитие на служителите

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Основна цел на проекта е да надгради знанията, уменията и нагласите на служители на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" посредством обучение в ключови за постигането на високи трудови резултати сфери. Настоящият проект ясно стои зад разбирането, че повишаването на резултатите от труда е възможно, когато всеки член на организацията разбира и обогатява съдържанието на труда, чувства признание за постигнатото, усеща своите и на колегите си успехи, носи отговорност, напредва в службата и е удовлетворен от извършеното. Един от най-успешните инструменти за постигането на мотивирано трудово поведение в тази посока е адекватното с потребностите на хората обучение.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Анализ на трудовите задължения на групи служители във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 55 
Изготвяне на варианти за оптимизиране на трудовите задължения на групи служители1010 
Анализ на съществуващи модели на компетенциите 36 
Консултации за изграждане на модели на компетенции на ключови длъжности на служители в университета 1010 
Провеждане на проучвания на потребностите на служителите от обучение 1515 
Извеждане на ключовите сфери, в които следва да се проведат обучения 1515 
Проектиране на програма за обучение 1515 
Организиране и провеждане на групи обучения по ключови сфери  24 
Оценка на ефективността от обучението на служителите2626 
Подобряване вариантите за делово оценяване на трудовото представяне на служителите 2929 
Тестване и извеждане на модел на политика за фирмено обучение и развитие на служителите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 3535 
доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов Преподавател
ас. д-р Пламена Ванева Пенчева Преподавател
Мирослава Красимирова Бодурова-Енева Служител
Яница Тодорова Недева Служител
Сашка Пеева Александрова-Алексиева Служител
Деляна Николова Косева Служител
доц. д-р Венета Христова Матеева Преподавател ръководител
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014