Данни за проекта

Дигитализация на аудио-визуалния и фотографския фонд на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на изследването е запазването на фонда, лесният достъп до всички данни и възможността за пълно изследване на информацията.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Разпределяне на изследователските задачи, събиране на необходимата информация, подготовка на предварителни тези и обсъждането им66 
Осъществяване на контакт със сродни научни звена и организации, както и с организации, работещи в областта на дигитализация на аудио-визуални и фотографски фондове99 
Описание, категоризация и каталогизация на аудио-визуалния и фотографски фонд на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1010 
Кръгла маса за представяне на резултатите и възможностите за използване на фонда1111 
Систематизиране на резултатите и написване на първи вариант на наръчник за ползване на фонда1212 
Анализ на извършената през първия етап на проекта дейност. Систематизиране на резултатите от първия етап. Обсъждане на работните тезиси на втория етап.1515 
Осъществяване и задълбочаване на контактите със сродни научни звена и организации, както и с обектите на изследване1717 
Продължаваща събирателска и проучвателска дейност. Събиране и ситематизиране на емпиричен материал по темата1818 
Кръгла маса за представяне на резултатите и възможностите за използване на фонда2323 
Систематизиране на резултатите и написване на научно-практическо помагало за нуждите на академичното обучение2424 
проф. д-р Елена Иванова Георгиева Преподавател ръководител
гл.ас. д-р Георги Иванов Василев Преподавател
гл.ас. д-р Георги Николов Игнатов Преподавател
ас. Катя Георгиева Кирилова Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014