Данни за проекта

Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 

Специфични цели на проекта:
 
проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев Преподавател
проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева Преподавател ръководител
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател
проф. д-р Румен Христов Янков Преподавател
доц. д-р Пламен Цветанов Павлов Преподавател
доц. д-р Росина Людмилова Костова Преподавател
доц. д-р Николай Симеонов Мончев Преподавател
доц. д-р Мариана Спасова Йовевска Преподавател
проф. д-р Иван Гатев Марков Преподавател
доц. д-р Галин Богданов Петров Преподавател
доц. д-р Слави Петров Димитров Преподавател
доц. д-р Петя Димитрова Събева Преподавател
доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов Преподавател
преп. Силвия Димитрова Грудкова Преподавател
д-р Боянка Маринова Димитрова Служител
доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов Преподавател
доц. д-р Маринела Николова Агаларева Преподавател
гл.ас. д-р Юлия Йорданова Симеонова Преподавател
ас. д-р Мария Петрова Петрова Преподавател
Мартин Викторов Дойков Докторант
Мариела Иванова Некова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014