Данни за проекта

Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОПРЧР; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към реализация в научната сфера.

Специфични цели на проекта:
 - Подобряване на условията на работа за докторанти, постдокторанти и млади учени; - Разширяване на възможностите за кариерно развитие на докторантите, постдокторантите и младите учени във ВТУ; - Предоставяне на условия и възможности на докторантите, постдокторантите и младите учени за разширяване на познанията им в конкретната научна област чрез осигуряване на достъп до специализирана информация; - Насърчаване на мобилността и комуникацията между младите учени чрез организиране и провеждане на научни форуми и конференции; - Подпомагане на младите учени при изработването на научни публикации в международно признати издания.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Създаване на организация във всеки от факултетите на ВТУ за повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към реализация в научната сфера. 123Екип за управление на проекта
Оказване на финансова подкрепа на докторанти в процес на подготовка на докторските програми чрез предоставяне на допълнителни стипендии: 123Екип за управление на проекта
Организиране на обучителна програма за двете целеви групи, експертиза и менторство от хабилитирани лица в съответната област: 518Екип за управление на проекта и представители на целевите групи
Осигуряване на достъп до специализирана научна информация чрез абонамент за периодични издания или закупуване на нова научна и справочна литература. 223Екип за управление на проекта
Организиране и провеждане на 3 научни форума/семинара (по 1 за всяка целева група). 1018Екип за управление на проекта и представители на целевите групи
Осигуряване на възможност за докторантите, постдокторантите и младите учени да реализират научни публикации в международно признати списания и справочници, да участват в международни научни прояви. 223Екип за управление на проекта и представители на целевите групи (общо 83участници)
Публичност и информационна осигуреност на проекта. 123 
проф. д.п.н. Пламен Анатолиев Легкоступ Преподавател
проф. дн Венка Петрова Кутева-Цветкова Преподавател
Светлана Иванова Трифонова-Чернева Служител
Силвия Димитрова Христова Служител
Стела Аврамова Нацева Служител
Радостина Георгиева Ненова Служител
Борислав Иванов Апостолов Служител
проф. д-р Мария Иванова Иванова Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014