Данни за проекта

Language Аgainst Dropout (LAD): обучение по български eзик като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас

Финансираща програма: международна - Еразъм+ партньорства; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Основната цел на този проект е да се създаде научно обоснована концепция за обучение по български език като втори език за предучилищна възраст и първи клас. Концепцията ще позволи, децата да получат оптимална езикова подготовка по български език за успешен старт в училище. По този начин ще се противодейства на отпадането от училищната система във възможно най-ранен етап. С това, LAD проектът допринася за постигането на образователните цели на стратегията Европа 2020, съобразно която броя на отпадналите от училище трябва да падне под 10% до 2020 г.

Специфични цели на проекта:
  - Създаване на научно обоснована концепция и учебни материали за обучение по български като втори език за предучилищна възраст и първи клас;  - Oптимална езикова подготовка по български език за успешен старт в училище;  - Противодействие на отпадането на деца от училищната система във възможно най-ранен етап;  - Подкрепа за личностно развитие и интеграция на децата в българското обществото с цел повивишаване на бъдешите им възможности на пазара на труда
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
- разработване на учебни материали за български език като втори език за деца в предучилищна възраст (5 г. и 6 г.) и първи клас (7 г.). Учебните материали ще бъдат разработени на визуално-игрова основа, мотивиращи към говоренето, събуждащи детското любопитство и креативност.   
- разработване на методология за преподаване на български език като втори език   
- подготовка и обучение на педагози по изготвената методология   
- разработване на модел за работа с родители   
-обучение на двуезични мултипликатори за работа със семейства   
- прилагане на концепцията в партньорските училища   
- активно приобщаване на родителите в образователния процес на децата им   
- информационни срещи за повишаване на осведомеността и сензибилизация за тематиката и за разпространение на разработената методoлогия   
чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров Преподавател
Милена Симеонова Симеонова Служител
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014