Данни за проекта

Студентски стипендии

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОПРЧР; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Гарантиране на справедливост по отношение на равния достъп на студентите до образование и повишаване на тяхната мотивация за по-добра подготовка

Специфични цели на проекта:
 - Допълване на съществуващата в Република България система за предоставяне на студентски стипендии и специални стипендии с използването на финансиране от Европейския социален фонд - Надграждане на успешното практика на процедурите за директно предоставяне; - Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА   
Олег Янков Божанов Служител главен секретар
Даниела Петрова Михайлова Служител експерт учебна дейност
Мариета Георгиева Панчева Служител инспектор стипендии
Радостина Георгиева Ненова Служител счетоводител
гл.ас. д-р Лъчезар Иванов Лазаров Преподавател директор УКИЦ
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014