Данни за проекта

Студентски практики

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОПРЧР; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 • да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

Специфични цели на проекта:
 • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането; • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда; • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Практическо обучение в рамките на Проекта е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от организацията-работодател съгласно нарочно изготвена програма. Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика. Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на организацията работодател - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник. Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от организация-работодател. Студентските практики се изпълняват на основание сключени договори: договор между ВТУ и организация-работодател, договор между ВТУ и ментор, работещ в тази организация; договор между ВТУ и студента. Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). Чрез своите профили в уеб-системата на проекта участниците - студент, ментор и академичен наставник - организират и контролират практиката чрез: програма на студентската практика, график по дати и часове за изпълнение на 240 часа в реална работна среда, следене на изпълнението на графика и програмата, отчети за извършеното от всички участници. Екипът на ВТУ по Проекта организира дейностите по набиране на работодатели, информационни кампании сред студентите, кандидатстване, набиране, одобряване на студенти, подготовка, осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда, извършване на текущ мониторинг на изпълнението на студентските практики, финансово-счетоводно обслужване. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв. В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академичните наставници от висшите училища и менторите от страна на работодателя.    
проф. д-р Вихрен Янакиев Бузов Преподавател водещ функционален експерт
проф. д-р Радка Колева Гайдова Преподавател функционален експерт за Педагогически факултет
доц. д-р Соня Георгиева Будева Преподавател функционален експерт за Стопански факултет
проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова Преподавател функционален експерт за ФМИ
доц. д-р Светослав Ангелов Косев Преподавател функционален експерт за ФИИ
проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски Преподавател функционален експерт за Исторически факултет
гл.ас. д-р Пламен Радков Русев Преподавател функционален експерт за ПБФ
Илонка Веселинова Давидова Служител технически изпълнител
Цветелина Василева Цанкова Служител технически изпълнител
Елена Христова Тодорова Служител технически изпълнител
Евелина Горанова Тодоранова Служител технически изпълнител
Таня Борисова Великова Служител експерт финансово-счетоводно обслужване
Даниела Ганчева Георгиева Служител експерт финансово-счетоводно обслужване
Мирослава Красимирова Бодурова-Енева Служител експерт финансово-счетоводно обслужване
Миглена Кирилова Стефанова Служител експерт финансово-счетоводно обслужване
доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова Преподавател функционален експерт за Юридически факултет
Нели Ганчева Михова Служител експерт финансово-счетоводно обслужване
Гинка Денчева Денчева Служител екперт финансово-счетоводно обслужване
Мария Данчева Карапенчева Служител технически изпълнител
Марияна Василева Аврамова Служител експерт финансово-счетоводно обслужване
Радостина Георгиева Ненова Служител екперт финансово-счетоводно обслужване
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014