Данни за проекта

Съвместно наблюдение на риска по време на извънредни ситуации в пограничната зона на река Дунав

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОП друга; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е да осигури значителен положителен ефект, устойчива промяна и дълготрайно подобряване на реакцията при извънредни ситуации в допустимите трансгранични зони (в Румъния и България). Проектът също така цели да развие една обща интегрирана система за ефективен мониторинг и смекчваване на последиците от бедствия по поречието на на река Дунав в трансграничната зона.

Специфични цели на проекта:
  - намаляване на риска от наводнения чрез превенция, защита и ефективно управление; - одобряване на сътрудничеството между публичните власти и академичните среди за ефикасно управление на природните рискове в трансграничния регион; - повишаване на знанията и мобилизиране на гражданската активност за предпазване от наводненията и опазване на природата.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Оценка на размера и вида на естествения риск. Системи за наблюдение от двете страни на границата.13'ГЕОКОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Развиване на съвместна трансгранична идея за оценка на риска от хидро-метеорологични феномени.36"ДЪ НЕТ" ЕООД
Разработване на съвместна методология за планиране и оценка на риска от наводнение.1319"ДЪ НЕТ" ЕООД
Подготовка, печат и разпространение на наръчник „Оценка на риска от наводнение”2035"СОКОЛОВСКИ'С ЕНВИРОНМЕНТ" ЕООД; "РОЗЕТА 2009" ЕООД; екперти по проекта
Организиране на съвместни обучителни семинари за работа с Наръчника за персонал за бързо реагиране при спешни случаи.2531"Витал тур"
Информационна кампания за екологично поведение в борбата срещу климатични промени и защита на околната среда. Публични дейности на проекта.2434"РЕГИОПЛАН" ЕООД
Избор на подходящ дренаж по продължение на коритото на р. Дунав и задаване на съответните задачи на всяка една от страните по проекта.12екперти по проекта
Създаване на геопространствена база данни и ДТМ за избрания дренаж.412"ГЕОГРАФИКА" ЕООД
Разработване и прилагане на модела Източник-Път-Рецептор.47експерти по проекта
Създаване и приспособяване на хидроложки модел и 1D и 2D хидравличен модел.614"ХИДРО-ГЕО-ПРОЕКТ" ООД; "ФСК-СТЕМА" ЕООД; "Бългериан консултинг Груп" ООД
Оценка на влиянието на климатичните промени върху риска от наводнение59екперти по проекта; "Арес Софт" ЕООД
Оценка и планиране на риска от наводнение в дренажа.1520екперти по проекта
Разработване на карти за риска от наводнение като основа на планирането.2022експерти по проекта
Оценка на остатъчния риск и мерки за справянето с него.2224експерти по проекта
Установяване на офиси за проекта в университета.113"ВИКТОРИЯ-3" ЕООД
Работна среща на екипа с партньорите.136ЕВРО СТАРС ООД; "Българска технологичена група" ЕООД (доставка на безопасен и икономичен автомобил)
Информация за проекта и публичност.136експерти по проекта; "ПрайМедия Сървисис" ЕООД; Хикс Прес - ЕООД
Докладване за проекта148екип по проекта
проф. д-р Иван Гатев Марков Преподавател координатор
Райна Борисова Витанова Служител контрол на упралението на проекта - 2
Борислав Иванов Апостолов Служител контрол на управлението на проекта - 1
доц. д-р Слави Петров Димитров Преподавател екперт (регионално развитие)
Красимир Пламенов Стефанов Служител организатор на сайт
доц. д-р Галин Богданов Петров Преподавател екперт (геодезия, фотограметрия и картография)
проф. д-р Румен Христов Янков Преподавател експерт (демографски и урбанистичен риск)
Милена Митева Минчева Служител експерт (качество на управлението)
Таня Петрова Александрова-Балдахинова Служител финансов мениджър
Ина Христова Христова Служител технически асистент
Мая Огнянова Угринова Служител счетоводител
гл.ас. д-р Десислава Андреева Енева Преподавател екперт (връзки с обществеността)
Мария Костадинова Златунова Външен екперт (екология и социално-икономическо развитие)
Мирослав Стефков Иринков Външен екперт (мониторинг и контрол на околната среда)
Панка Каменова Бабукова Външен екперт (хидрология)
Мартин Валентинов Кожухаров Външен асистент (информационно обслужване)
проф. д-р Борис Тодоров Колев Външен екперт (устойчиво развитие)
доц. д-р Даниела Славчева Златунова-Николова Външен екперт (климатология)
Петър Лозанов Славейков Външен експерт (демография)
Евгения Димитрова Тарасова Външен екперт (качество и поддръжка на околната среда)
Иван Тодоров Пенков Външен експерт (хидрология)
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014