Данни за проекта

Практики на комуникативната технология на обучението във ВУЗ

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е: • въвеждане на иновативни комуникативни практики за усъвършенстване на образователната среда във ВУЗ; • проучване на успешни модели на комуникативна технология в български и европейски университети за повишаване качеството на взаимодействията между преподаватели, студенти и други страни, включени в образователното поле; • активно включване на катедра “Психология” в апробирането на проучени иновативни комуникативни практики.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Да се разработи съвместна концептуализация от членовете на екипа относно пручените практики на комуникативната технология и съобразно особеностите на пазара на труда и традицията на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" да се напише научна публикация за публична информираност на иновациите по темата   
Да се изследват нагласите на студентите за промяна на стереотипите на общуване на различните нива на академичното взаимодействие   
Да се проучат практики на съвременна комуникативна технология на обучението във ВУЗ по социални и хуманитарни специалности в един български университет (ЮЗУ "Неофит Рилски") и един европейски университет (Университета в Любляна, Словения)   
Въз основа обмяната на опит и резултатите от анкетното проучване на нагласите да се презентират разработените нови модели на комуникативно взаимодействие в академичната образователна среда   
проф. д-р Даниела Христова Тасевска Преподавател ръководител
проф. д-р Красимира Александрова Йонкова Преподавател
доц. д-р Елена Атанасова Бораджиева Преподавател
Руси Танев Желев Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014