Данни за проекта

Интенцията на професионалното образование във ВУЗ в контекста на компетентностния подход

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Създаване на обща методология за прилагане на компетентностния подход в образователния процес във ВУЗ и във връзка с това: проучване на равнището на знания и компетентности на студенти от различни специалности; експертна оценка на действащи преподаватели и специалисти в училища, предучилищни, социално-педагогически и извънучилищни заведения и учреждения; разработване на тестове за извеждане на основните характеристики на професионалиста; разработване на методически материали, свързани с професионалния профил и компетентност в различни области; разработване на публикации, посветени н ключовите компетенции в различни професионални области; организиране на научен семинар по поставените въпроси и издаване на сборник с научните трудове и резултати.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Информационна дейност   
Проучване на равнището на знания и копетентности на студенти от различни специалности   
Експертна оценка на действащи преподаватели и специалисти в училища, предучилищни, социално-педагогически и извънучилищни заведения и учреждения   
Разработване на тестове за извеждане на основните характеристики на професионалиста   
Ранжиране на професионални и личностни качества - работа във фокус-групи   
Провеждане на кръгла маса по проблемите на ключовите компетенции в различни професионални области със студенти, директори, учители, органи на местната власт, преподаватели от Университета   
Разработване на методически материали, свързани с професионалния профил и компетентност в различни области   
Разработване на публикации, посветени на ключовите компетенции в различни професионални области   
Организиране на научен семинар по поставените въпроси и издаване на сборник с научните трудове и резултати   
проф. д-р Виолета Маринова Маринова Преподавател ръководител
проф. д-р Пенка Костова Тодорова Преподавател
Таня Борисова Великова Служител
доц. д-р Сашо Иванов Марков Преподавател
ас. Яна Михайлова Димитрова Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014