Данни за проекта

Алгебрични и геометрични модели в кодирането и криптографията и реализирането им чрез паралелни алгоритми

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Основната цел на този проект е свързана с трансфер на знания между теорията на кодирането и криптографията.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Организиране и провеждане на семинара „Математически основи на информатиката“ 112 
Организиране и провеждане на 1-2 миникурса (между 10 и 20 учебни часа) по теми от математиката, информатиката и защитата на информацията311 
Организиране и провеждане на международен колоквиум „Диференциална геометрия и приложения“ съвместно с колеги от Технологическия институт в Нагоя, Япония, който ще се проведе във Велико Търново99 
Организиране и провеждане на студентски семинар „Защита на информацията“, на който студенти от бакалавърските и магистърските програми на направление „Математика и информатика“ да представят свои разработки55 
Участие на членове на колектива в международна конференция „Algebraic and Combinatorial Coding Theory” (ACCT 2014), която ще се проведе в Калининград, Русия99 
Участие на членове на колектива в ежегодния национален семинар по кодиране, който се провежда през ноември или декември 1111 
Участие на членове на колектива в международна конференция по диференциална геометрия, която ще се проведе в Ниш, Сърбия 55 
Диференциален, линеен и алгебричен криптоанализ на S-кутии. Класификация на S-boxes с дадени параметри1111 
Пралелна реализация на алгоритми за максимални клики в граф и приложението им в теория на кодирането99 
Подготовка на ръководство за реализация на паралелни алгоритми чрез MPI интерфейс1212 
Разработка на паралелни алгоритми за класификация на двоични самодуални кодове с дадени параметри и имплементиране99 
Квазициклични кодове и криптографски хеш функции1111 
Изучаване на кривнни свойства на напълно омбилични radical transversal lightlike хиперповърхнини на Келерови многообразия с Норденова метрика и постоянни напълно реални секционни кривини1111 
Изследвания върху криви и повърхнини от тип на Безие. Приложения върху кватернионни ермитови векторни пространства. Приложения върху кватернионни Келерови многообразия1111 
Проективен и кватернионен подход към теорията на кодирането. Изображение на Хопф1111 
Изследане на възможностите на монотонните булеви функции за създаване на ограничен алгоритъм1111 
Разработване на методи за конструиране на ДНК кодове и прилагане на алгоритмични подходи от теория на кодирането в ДНК анализа1111 
Конструиране на самоортогонални кодове над поле с 4 елемента за доказване съществуването на квантови кодове с определени параметри1212 
Организиране и провеждане на семинара ”Математически основи на информатиката”1324 
Организиране и провеждане на 1-2 миникурса (между 10 и 20 учебни часа) по теми от математиката, информатиката и защитата на информацията1523 
Организиране и провеждане на студентски семинар „Защита на информацията”, на който студенти от бакалавърските и магистърските програми на направление „Математика и информатика” да представят свои разработки1717 
Участие на членове на колектива в ежегодния национален семинар по кодиране, който се провежда през ноември или декември2323 
Оформяне на разработения софтуер за класификация на двоични самодуални кодове с дадени параметри като пакет GenSelfDual с интерфейс и описание1818 
Паралелна реализация на CUDA с графични платки на софтуер за изследване на булеви функции и векторни булеви функции2323 
Разработване на методи за конструиране на ДНК кодове и прилагане на алгоритмични подходи от теория на кодирането в ДНК анализа2323 
Конструиране и класификация на адитивни самодуални кодове над поле с 4 елемента 2424 
Изследване на задачата на Дедекинд за изброяване на монотонните булеви функции и проучване на свойствата им за създаване на ограничен криптографски алгоритъм2323 
Проучване на възможностите за разработване на система за високо надеждна и сигурна връзка между микро-контролерни и вградени устройства с ограничени ресурси. Механизми за опознаване между две отдалечени устройства, криптиране на връзката2323 
Lie subgroups as totally umbilical and screen totally umbilical radical transversal lightlike hypersurfaces2323 
Изследвания върху криви и повърхнини от тип на Безие. Приложения върху кватернионни ермитови векторни пространства. Приложения върху кватернионни Келерови многообразия2323 
Проективен и кватернионен подход към теорията на кодирането. Изображение на Хопф.2323 
Участие на членове на колектива в международната конференция по геометрия и приложения, която ще се проведе във Варна през септември 2015 г.2121 
Паралелна реализация на алгоритми за максимални клики в граф и приложението им в теория на кодирането2121 
Подготовка на ръководство за реализация на паралелни алгоритми чрез MPI интерфейс2424 
Представяне на дисертации за придобиване на ОНС „Доктор” от докторанти, членове на колектива2121 
Организиране и провеждане на семинара „Математически основи на информатиката“ 2536 
Организиране и провеждане на международен колоквиум „Диференциална геометрия и приложения“ съвместно с колеги от Технологическия институт в Нагоя, Япония, който ще се проведе във Велико Търново3333 
Организиране и провеждане на 1-2 миникурса (между 10 и 20 учебни часа) по теми от математиката, информатиката и защитата на информацията 2735 
Организиране и провеждане на студентски семинар „Защита на информацията“, на който студенти от бакалавърските и магистърските програми на направление „Математика и информатика“ да представят свои разработки 2929 
Участие на членове на колектива в международна конференция „Algebraic and Combinatorial Coding Theory” (ACCT 2016) 3131 
Участие на членове на колектива в ежегодния национален семинар по кодиране, който се провежда през ноември или декември3535 
Изследване на екстремалните двоични самодуални кодове с аморфизъм от ред 3 с много фиксирани точки 3535 
Изследване на приложенията на разбиванията на числа от определен вид в изброителни задачи 3136 
Изследвания по темата за изграждане на високонадеждна и сигурна връзка между микроконтролери и вградени устройства 3636 
Конструиране на ДНК кодове с подходящи параметри над азбука (поле, пръстен) с 4 елемента 3636 
Конструиране и класификация на адитивни самодуални кодове, свързани с циркуални графи 3636 
Изследване и прилагане на различни методи за защита на визуална информация 3636 
Алгоритмично изследване на връзката между квазициклични кодове и векторни булеви функции 3535 
Изследване на криви върху почти контактни B-метрични многообразия 3535 
Характеризиране на подмногообразия на почти комплексни многообразия с Норденова метрика и на почти контактни B-метрични многообразия чрез криви върху тях 3535 
Участие на членове на колектива в международна конференция по геометрия в Сърбия (или Чехия, Румъния, Турция) в зависимост от средствата за финансиране 3034 
доц. д-р Валентин Пенев Бакоев Преподавател
доц. д-р Галя Василева Накова Преподавател
доц. д-р Златко Георгиев Върбанов Преподавател
доц. д-р Милен Йорданов Христов Преподавател
ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева - Стоева Преподавател
гл.ас. д-р Николай Антонов Иванов Преподавател
проф. дн Стефка Христова Буюклиева Преподавател ръководител
Георги Христов Георгиев Студент
Иван Методиев Стефанов Студент
Иван Димитров Николов Студент
Петър Георгиев Христов Студент
Петя Димитрова Събева Докторант
Венелин Симеонов Монев Докторант
Душан Илия Биков Докторант
Мая Радославова Христова Докторант
Петя Валентинова Белева-Димитрова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014