Данни за проекта

Изследователски подход в обучението по математика

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Основните изследователски цели на работния колектив на проекта са следните: • участниците в проекта да се запознаят с европейския опит по отношение използване на изследователския и конструктивния подходи в образованието по математика; • да проучат и представят добри учебни практики в образованието по математика в изследователски стил; • да разработят собствени сценарии и конструкции с помощта на информационните технологии за разглеждане на проблеми от математиката в различните степени на обучение, в които се стимулират математическите изследвания; • да популяризират изследователския подход в обучението по математика като се запознаят учители и преподаватели с известни до сега, а също и със собствени постижения при прилагането на този подход в образованието по математика.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Теоретичен анализ на изследователския подход, на традиционни и съвременни технологии в обучението по математика в различните степени на обучение56 
Представяне на ефективни практически дейности, в които ясно е използван изследователския подход в обучението по математика310 
Рарзработване на предложения и дидактически технологии за математически изследвания в обучението по математика и методика на математиката1212 
Участие на студенти с разработки по методика на обучението по математика в студентски научни форуми в Педагогически факултет, Факултет "Математика и информатика" и Факултет по начална и предучилищна педагогика на СУ "Св. Климент Охридски"55 
Подготовка и издаване на сборник (в книжен или електронен вариант) с научни статии, обобщаващи резултатите от дейностите в планираните етапи на изследователската дейност през 2014 г.1212 
Приложение на изследователския подход при традиционни и съвременни технологии в обучението по математика в различните степени на обучение1718 
Представяне на ефективни практически дейности, в които ясно е използван изследователския подход в обучението по математика1522 
Рарзработване на предложения и дидактически технологии за математически изследвания в обучението по математика и методика на математиката2424 
Участие на докторанти с разработки по методика на обучението по математика в студентски и докторантски научни форуми в Педагогически факултет, Факултет "Математика и информатика" и Факултет по начална и предучилищна педагогика на СУ "Св. Климент Охридски" и др.1724 
Посещение на университети в чужбина, в Полша - University of Lodz, University of Kielce, обучаващи студенти, бъдещи преподаватели по математика1724 
Подготовка и издаване на книжно тяло (в книжен или електронен вариант) с научни статии, обобщаващи резултатите от дейностите в планираните етапи на изследователската дейност през 2014 и 2015 г.2424 
проф. д-р Маргарита Генова Върбанова Преподавател ръководител
проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова Преподавател
доц. д-р Иванка Минчева Георгиева Преподавател
доц. д-р Марияна Иванова Николова Преподавател
Мирослав Стефанов Стоимиров Студент
Вера Атанасова Атанасова Студент
Деница Димитрова Димитрова Студент
Евгени Пламенов Димитров Студент
Катина Мартинова Тончева Докторант
Анелия Филипова Маринова Докторант
Евгения Тотева Илиева Докторант
Маргарита Иванова Белчева Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014