Данни за проекта

Форум за тримерна графика „Vision”

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Форум за тримерна графика „Vision” има за цел да събере работещите в областта на триизмерната графика, а именно – професионални художници, компютърни специалисти, преподаватели, студенти, ученици и любители от една страна и фирми разработчици на софтуерни продукти, презентации на реализирани проекти в различните области на приложение на 3D. Подпомагане реализацията на младите артисти, посредством насърчаване на желанието им за професионална квалификация и израстване също е в проблематиката на VISION.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготвителен етап, за мотивиране на участниците – представяне в уебсайтовете за тримерна графика www.3dbg.com, www.graphila.com14 
Създаване на сайт на форум "Vision" 3 
Дизайн и разпространение на рекламни материали 16 
Закупуване на актуални информационни DVD дискове с цел повишаване на квалификацията 17 
Аналитично проучване на тенденциите в развитието на тримерната графика Siggraph 2009 – водещ световен форум за тримерна графика 88 
Провеждане на форум VISION 2009 по предварително подготвената програма 1010 
Заснемане и документиране на форума 1010 
Анализиране на резултатите 1111 
Подготвителен етап, за мотивиране на участниците – представяне в уебсайтовете за тримерна графика www.3dbg.com, www.graphila.com1316 
Изследване на възможностите за внедряване на обучение по тримерна графика в учебния процес 1317 
Провеждане на работна среща за обсъждане на анализираните резултати 1717 
Проучване на търсенето на кадри работещи в областта на тримерната графика в заинтересовани компании в киноиндустрията, рекламата, телевизионната графика, архитектурата, индустрията за компютърни игри и др. 1318 
Аналитично проучване на тенденциите в обучението по тримера графика във водещо учебно заведение в областта на тримерната графика Gnomon school 1321 
Провеждане на форум VISION 2010 по предварително подготвената програма 2222 
Заснемане и документиране на форума 2222 
Анализиране на резултатите 2323 
Подготвителен етап, за мотивиране на участниците – представяне в уебсайтовете за тримерна графика www.3dbg.com, www.graphila.com2528 
Предизвикване на широк медиен интерес за тенденциите и развитието на тримерната графика в България 2529 
Проследяване на тенденциите в развитието на тримерната графика Siggraph 2011 – водещ световен форум за тримерна графика 3232 
Провеждане на форум VISION 2011 по предварително подготвената програма3434 
Заснемане и документиране на форума 3434 
Анализиране на резултатите3535 
доц. д-р Светослав Ангелов Косев Преподавател ръководител
доц. Пеньо Семов Пенев Преподавател
доц. Борис Желев Георгиев Преподавател
ас. Атанас Димитров Марков Преподавател
Денислав Иванов Миевски Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014