Данни за проекта

Медия, интермедия, рисунка - ролята на рисунката в контакт с новите технологии за постигане на синтез между дигитални и аналогови изразни средства

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът има за цел: 1. Да изследва, анализира и систематизира различни международни и интердисциплинарни творчески експерименти, използващи рисунката като едно от водещите изразни средства; 2. Да реализира експериментална изложба, която включва както утвърдени артисти, така и студенти от ФИИ, ВТУ и други сродни висши училища по изкуствата.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучване на тема22 
Разработване на кураторска концепция22 
Разработване на статут за свободния конкурс на дигитализирани рисунки и обявяване на конкурс в Интернет33 
Подбор на автори, покана33 
Събиране на предложенията на участниците, включени в проекта45 
Систематизиране на изпратените визуални материали66 
Покана и представяне на събраните материали пред специалисти в областта на изкуството66 
Теоретизиране и изкуствоведски анализ на подбраните произведения78 
Обработване на получените дигитални произведения99 
Дигитален печат на произведенията99 
Пространствен дизайн и аранжиране на експозицията1010 
Реклама и популяризиране на изложбата1011 
Откриване на изложбата1111 
Фотодокументиране на изложбата1111 
Мултимедийни презентации на темата1111 
Систематизиране на резултатите от проекта – теоретични и визуални материали.911 
Публикуване1212 
доц. Младен Иванов Младенов Преподавател ръководител
доц. Костадин Георгиев Млячков Преподавател
гл.ас. д-р Атанас Димитров Тотляков Преподавател
гл.ас. д-р Галина Цветкова Цветкова Преподавател
ас. д-р Тодор Генков Овчаров Преподавател
ас. Атанас Димитров Марков Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014