Данни за проекта

Иновативни модели и практики за управление на грижите при хора с увреждания

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Подобряване на социалното обслужване на хора с увреждания.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Осъществяване на контакт с държавни и общински структури и НПО, предоставящи социални услуги33 
Проучване на: литературни източници; международни модели и практики в социалното обслужване на хора с увреждания; нормативни документи и съществуващи практики в България35 
Анализиране на алтернативни модели за управление на грижите55 
Извеждане на добри практики55 
Подготовка на изследване върху управлението на грижите. А. разработване на изследователски модел: уточняване на концепцията; разработване на методика; разработване на инструментариум на изследването; Б. Апробиране на изследователския модел; В. Подготовка на анкетьори66 
Провеждане на изследването: провеждане на интервюта с експерти от държавни и общински структури и НПО; анкетиране на хора с увреждания - потребители на социални услуги; провеждане на интервюта с членове на семействат на хората с увреждания, полагащи грижи за тях; статистическа обработка на резултатите с SPSS77 
Анализ на резултатите от изследването: комплексна оценка на обхвата и съдържанието на управлението на грижите за хора с увреждания в България; систематизиране на проблеми в управлението на грижите за хора с увреждания88 
Посочване на необходими насоки на промени в досегашната практика с разкриване на спецификата на националните решения при отчитане на добрите международни практитки99 
Очертаване на модел за оптимизиране на социалното обслужване на лица с коплексни потребности1010 
Популяризиране на резултатите от изследването1111 
доц. д-р Милена Христова Йоргова Преподавател ръководител
доц. д-р Юлия Йорданова Пулова-Ганева Преподавател
гл.ас. д-р Галина Петрова Казакова Преподавател
доц. д-р Мирослава Маринова Петкова Преподавател
Мария Иванова Иванова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014