Данни за проекта

Управленски компетенции на младите мениджъри и предприемачи

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Основна цел на проекта е да надгради компетенциите и професионалните търсения на студентите от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” посредством активното им участие в научни изследвания, фокусирани върху проучване проблемните зони на мениджмънта в българските предприятия.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Обобщаване и систематизиране на теоретични и емпирични изследвания по въпроси, свързани с проучваната проблематика26 
Анализ на състоянието, групирането и тенденциите в развитието на ГСП в България въз основа на официална статистическа информация 25 
Разработване на изследователски план за емпиричното проучване24 
Обучение на студентите и преподавателите за провеждане на анкетни проучвания в изследваните предприятия56 
Провеждане на емпирично проучване69 
Обработка и анализ на емпирични данни, получени от изследване1011 
Разработване на научна продукция с основните резултати от теоретичното и емпиричното проучване611 
Провеждане на серия от научни мероприятия, организирани от и за студентите от Стопански факултет, представящи резултати от дейността на проекта 911 
Провеждане на заключителна научна кон¬фе¬ренция по проб¬лематика, подсказана от проектните резултати912 
проф. дн Пенчо Стоянов Пенчев Преподавател ръководител
доц. д-р Венета Христова Матеева Преподавател
доц. д-р Ивалинка Петкова Пенчева Преподавател
ас. Мариела Петрова Димитрова-Гализова Преподавател
ас. д-р Пламена Ванева Пенчева Преподавател
ас. Иван Димитров Стоянов Преподавател
ас. Веселин Божидаров Павлов Преподавател
Мария Алексиева Миланова Студент
Пламена Стойкова Турсунска Студент
Ралица Пламенова Митова Студент
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014