Данни за проекта

Съвременни тенденции на уредбата в областта на туризма. Сравнителноправен анализ

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът си поставя няколко основни, взаимно свързани и допълващи се изследователски цели: 1. Проучване на националното и чуждо законодателство в областта на туризма като се изследват предимствата и недостатъците на действащото законодателство. 2. Да се направи задълбочено проучване и анализ на съдебната практика по проблемите, възникващи по повод на туристическите правоотношения. 3. Да се направи анализ на ефективността на мерките за упражняване на контрол върху дейността на туроператорите и туристическите агенти. 4. Изготвяне и представяне на сравнително проучване на развитието на законодателството на държави-членки на ЕС и други държави, водещи в областта на туризма в условията на глобализирането на пазарите на туристически услуги.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Интегриране на студенти, докторанти и преподаватели в дейностите по проекта   
Създаване на екип от студенти и докторанти от ЮФ и СФ на ВТУ   
Разботна визита за изследване на промените в нормативната уредба в областта на туризма в държави-членки на ЕС   
Подготовка и провеждане на кръгла маса "Съвременни тенденции в развитието на правната уредба в областта на туризма", с участие на преподаватели, докторанти и студенти от ВТУ   
Популяризиране на работата по проекта чрез средствата за масово осведомяване   
Провеждане на работни срещи на екипа по проекта   
Създаване на електронна база данни за дейността по проекта в страницата на ВТУ   
Публикуване и популяризиране на получените резултати   
проф. дн Георги Стефанов Иванов Преподавател ръководител
проф. дн Цветан Георгиев Сивков Преподавател
доц. д-р Георги Иванов Митов Преподавател
доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова Преподавател
ас. Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова Преподавател
Нина Красимирова Делимаринова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014