Данни за проекта

Изследване на стереотипните концепти за другостта в интеркултурната комуникация

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Водеща цел на настощия проект са теоретични изследвания, научно-приложни, методически, лингвокултурологични разработки и теоретични модели за адекватно привнасяне на различни културни формати и практически релевантни методи на интеркултурно обучение, които да допринесат за правилното възприемане и разбиране на Другостта от обучаемите.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Избор на методи и стратегия за изследване на стереотипните образи на Другостта у учещите чужди езици и култури   
Проучване на документални данни   
Селекция на подходящи за българските условия европейски стратегии и практики за преодоляване на стереотипите и апробирането им сред студенти от ВТУ   
Внедряване на най-добрите за българските условия интеркултурни образователни практики в обучението по чужд език във ВТУ от преподавателите - участници в проекта   
Оценка на въведените иновации в обучението по чужди езици и култури във ВТУ - получаване на обратна връзка от студентите   
Представяне на направените нововъведения   
доц. д-р Свилен Богданов Станчев Преподавател ръководител
преп. Мадлен Иванова Аврамова Преподавател
доц. д-р Весела Белчева Белчева Преподавател
Мадлен Иванова Тафраджийска Студент
Венислава Тошкова Панайотова Студент
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014