Данни за проекта

Динамика на балканската чаршия

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Изследователските цели на предложения проект са следните: 1. Проучване и обработка на наличните исторически и етнологични изследвания по проблемите на балканската чаршия; 2. Провеждане на теренни изследвания в Р Македония - гр. Скопие, Охрид, Струга и Битоля; 3. Провеждане на теренни изследвания в Гърция - гр. Солун и Драма; 4. Провеждане на теренни изследвания в Турция - гр. Истанбул; 5. Организиране на научна кръгла маса, която да представи събраните исторически сведения и теренни етнографски материали на широката научноизследователска и студентска общност във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; 6. Осъщетвяване на издателска дейност, която да обобщи и представи научноизследователските резултати от проекта.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Изготвяне на библиография, свързана с проучването на балканската чаршия45 
Теренно етнографско и историческо проучване на чаршиите в гр. Скопие, Охрид, Струга и Битоля79 
Теренно етнографско и историческо проучване на чаршиите в гр. Солун и Драма79 
Провеждане на научна кръгла маса за динамиката на балканската чаршия1011 
Допълване на библиографията, свързана с проучването на балканската чаршия1617 
Теренно етнографско и историческо проучване на чаршиите в гр. Одрин, Истанбул и Димотики2122 
ровеждане на научна кръгла маса за динамиката на балканската чаршия2323 
проф. д-р Петко Стефанов Петков Преподавател ръководител
доц. д-р Милен Василев Михов Преподавател
проф. дн Маргарита Николова Карамихова Преподавател
проф. д-р Мария Иванова Иванова Преподавател
гл.ас. д-р Здравко Стоянов Здравков Преподавател
гл.ас. д-р Юлия Йорданова Симеонова Преподавател
гл.ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева Преподавател
ас. Антон Дончев Маринов Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014