Данни за проекта

Научни пространствени и динамични измерения на културния туризъм през призмата на междукултурния диалог и образованието

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Основната цел е свързана със стимулиране значението на културния туризъм, провокирана от развитието и утвърждаването на устойчив механизъм за диалог между култури и идентичност и за предоставяне на качество и достъпност в съответствие с потребностите и интересите на младите хора на базата на съществуващ опит и практики.

Специфични цели на проекта:
 - Създаване на научни продукти в областта на културния туризъм, културно-историческото наследство, историята, културата, етнодемографията, сравнителното географско и историческо образование; съвместно проучване и популяризиране на общото природно и културно-историческо наследство; културни маршрути (култура и идентичност чрез качествен туризъм и представяне на малко познати аспекти на културното наследство); - Проектиране и реализиране на междукултурен диалог като фактор за развитието на културния туризъм и създаване на ценни стимули за по-нататъшно развитие и изграждане на контактна мрежа в образователния сектор; - Изследване на основните проблеми не междукултурното образование; международни и интердисциплинарни форуми, които да представят широкото разнообразие от съвременни тенденции при изучаване характеристиките на културния туризъм; - Организиране на научни прояви по проблемите на културата и образованието, през призмата на научната мисъл в България и Балканския регион в областта на историята, географията, културата, туризма; - Създаване на сборник материалите от кръгли маси, специализирани семинари и конференции; - Проектиране и реализиране на издателска дейност, която да обобщи и представи резултатите от проекта; - Повишаване мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот и адаптивността им към проблемите на културния туризъм; - Усъвършенстване на преподавателската дейност; - Разработване на нови лекционни курсове и популяризиране на интердисциплинарни изследвания; - Създаване на материална база на проекта – продукти, свързани с дигитализиране на културно-туристическите продукти; - Популяризиране на разработките чрез участие с презентации, доклади в семинари, сесии, кръгли маси, конференции и др.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Създаване на научно-изследователска група от преподаватели (разпределение на научно-изследователската дейност по етапи)22 
Създаване на материална база на проекта - заснемане и обработка на видеоматериали, специализиран софтуер, техника за обработка и запис на данни; презентации; постери112 
Информационни услуги -разработване на сайт или блог на проекта (научни пространствени и динамични измерения на културния туризъм през призмата на междукултурния диалог и образованието)44 
Организиране на кръгла маса по тематиката на проекта: "Съвременни аспекти на пространствените и динамични измерения на културния туризъм"66 
Научен семинар: "Социална и културна география" и публикуване на Сборник с материали55 
Участие на екипа в международни научни прояви: Международни конференции: International Symposium of Geography Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action - Букурещ44 
Създаване на интерактивна лаборатория по Културен туризъм112 
Научно-изследователска дейност в университетите и научните институти: - Систематизиране и обобщаване на данните от проучванията; - Обучителни семинари по междукултурна тематика; - Работни срещи66 
Конкурс за фотоалбуми и карти постери за природните културно-познавателни маршрути310 
Организиране на годишна научна конференция - IV "Междукултурен диалог и образование" - три секции: Култура и образование, Общество и история, Географски проблеми на съвременността. Формиране на редколегия на сборника и попълване с материали. Създаване на организационен комитет. Изготвяне и разпращане на покани. Съставяне на програмата. Провеждане на конференцията111 
Студентска научна сесия: "Образованието и междукултурния диалог - ключов фактор за развитието"112 
Студентска научна теренна практика - културно-туристически обекти и маршрути112 
Подготовка и издаване на Сборник с материалите от научната конференция - IV, V, VI "Междукултурен диалог и образование" или "30 години география във ВТУ". 4 секции: Култура и образование; Общество и история; Географкси проблеми на съвременността. Събиране на докладите. Съставяне и редактиране на сборника. Издаване на сборника1011 
Създаване и развитие на материална база на проекта - заснемане и обработка на видеоматериали, специализиран софтуер, техника за обработка и запис на данни; презентации; постери1324 
Организиране на кръгла маса и специализиран семинар по тематиката на проекта: "Културно пространство и науката в културното проектиране", Европа за "Другата Европа"2222 
Научни семинари: "Социална и културна география" или "Културни мостове"2222 
Участие на екипа в международни научни прояви1324 
Създаване на интерактивна лаборатория по Културен туризъм - продукти, свързани с дигитализиране на културно-историческите продукти1324 
Научно-изследователска дейност в университетите и научните институти: - Систематизиране и обобщаване на данните от проучванията; - Обучителни семинари по междукултурна тематика; - Работни срещи1818 
Конкурс за фотоалбуми и карти постери за природните културно-познавателни маршрути1522 
Организиране на годишна научна конференция - "Междукултурен диалог и образование" - три секции: Култура и образование, Общество и история, Географски проблеми на съвременността. Формиране на редколегия на сборника и попълване с материали. Създаване на организационен комитет. Изготвяне и разпращане на покани. Съставяне на програмата. Провеждане на конференцията1323 
Студентска научна сесия: "Образованието и междукултурния диалог - ключов фактор за развитието"2323 
Студентска научна теренна практика - културно-туристически обекти и маршрути1819 
Подготовка и издаване на Сборник с материалите от научната конференция. Събиране на докладите. Съставяне и редактиране на сборника. Издаване на сборника2323 
Създаване и развитие на материална база на проекта - заснемане и обработка на видеоматериали, специализиран софтуер, техника за обработка и запис на данни; презентации; постери2536 
Организиране на кръгла маса и специализиран семинар по тематиката на проекта: Културни мостове3434 
Научни семинари: "Социална и културна география" 3434 
Участие на екипа в международни научни прояви: FOURTH ROMANIAN - BULGARIAN - HUNGARIAN - SERBIAN CONFERENCE. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube; International Symposium of Geography Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness, and Action - Букурещ; 3rd Baltic Sea - 17th Nordic Literacy Conference; 2nd International Scientific Conference GEOBALKANIKA 2016, 10th to 12th June 2016, Skopje, Republic of Macedonia2536 
Организиране на кръгла маса и специализиран семинар по тематиката на проекта: "Културата и образованието през призмата на научната мисъл"3434 
Създаване на интерактивна лаборатория по Културен туризъм - продукти, свързани с дигитализиране на културно-историческите продукти2536 
Научно-изследователска дейност в университетите и научните институти: - Систематизиране и обобщаване на данните от проучванията; - Обучителни семинари по междукултурна тематика; - Работни срещи3030 
Конкурс за фотоалбуми и карти постери за природните културно-познавателни маршрути2734 
Организиране на годишна научна конференция - "Междукултурен диалог и образование" - три секции: Култура и образование, Общество и история, Географски проблеми на съвременността. Формиране на редколегия на сборника и попълване с материали. Създаване на организационен комитет. Изготвяне и разпращане на покани. Съставяне на програмата. Провеждане на конференцията2535 
Студентска научна сесия: "Образованието и междукултурния диалог - ключов фактор за развитието"3535 
Студентска научна теренна практика - културно-туристически обекти и маршрути3031 
Подготовка и издаване на Сборник с материалите от научната конференция. Събиране на докладите. Съставяне и редактиране на сборника. Издаване на сборника3535 
проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева Преподавател ръководител
проф. д.и.н. Иван Асенов Тютюнджиев Преподавател
проф. д-р Пламен Христов Павлов Преподавател
проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев Преподавател
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател
проф. д-р Румен Христов Янков Преподавател
доц. д-р Николай Симеонов Мончев Преподавател
доц. д-р Слави Петров Димитров Преподавател
доц. д-р Галин Богданов Петров Преподавател
доц. д-р Маринела Николова Агаларева Преподавател
доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов Преподавател
гл.ас. д-р Мартин Викторов Дойков Преподавател
доц. д-р Петя Димитрова Събева Преподавател
ас. д-р Мария Петрова Петрова Преподавател
Ралица Тодорова Къцаркова Служител
Юлия Йорданова Симеонова Докторант
Мариела Иванова Некова Докторант
Боянка Маринова Димитрова Докторант
Тамара Георгиева Драганова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014