Данни за проекта

Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Съхраняване на българистичното лингвистично наследство

Специфични цели на проекта:
 да се популяризират приносите и някои от трудовете на българските и чуждестранните лингвисти чрез електронния сайт и книжните тела; да се улесни достъпът на читателите до произведения, които са издадени отдавна, в труднодостъпни списания и сборници в България и чужбина; да се улесни рецепцията на включените произведения чрез осъвременяване на графиката и правописа им и чрез превод на чуждоезичните текстове; да се даде научна оценка на авторите и трудовете им, както и да се подготвят научна редакция и редакционни бележки за трудовете.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подбор на автори от І и II поколение и на техни представителни, труднодостъпни творби22 
Подготовка на инструкция за правописно и графическо редактиране на трудовете22 
Превод и набор на чуждоезиковите творби44 
Набор, коригиране и научна редакция на творбите1010 
Подготовка на портретите на авторите1010 
Подбрана библиография на авторите 1010 
Уводна статия относно лингвистичното наследство. Презентация на проекта (кръгла маса)1010 
Изработка на уебсайт1010 
Качване на подготвените материали1212 
Подбор на автори от ІІ поколение и на техни представителни, труднодостъпни творби1414 
Подготовка на библиография на произведенията на Иван Пеев Плачков1515 
Превод и набор на чуждоезиковите творби1616 
Набор, коригиране и научна редакция на творбите 1922 
Подготовка на портретите на авторите1922 
Подбрана библиография на авторите – І и ІІ поколение1922 
Предпечатна подготовка на сборника с избрани съчинения на Иван Пеев Плачков1919 
Усъвършенстване и поддръжка на уебсайта1324 
Отпечатване на сборника и представяне пред публика2323 
Подбор на автори от ІІ и III поколение и на техни представителни, труднодостъпни творби2626 
Подготовка на библиография на произведенията на Манол Иванов2727 
Превод и набор на чуждоезиковите творби2828 
Набор, коригиране и научна редакция на творбите 3134 
Подготовка на портретите на авторите3134 
Подбрана библиография на авторите – IІ и ІІI поколение3134 
Предпечатна подготовка на сборника с избрани съчинения на Манол Иванов3131 
Усъвършенстване и поддръжка на уебсайта2536 
Отпечатване на сборника и представяне пред публика3535 
чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров Преподавател ръководител
Велин Димитров Петров Докторант
Русин Асенов Коцев Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014