Данни за проекта

Компаративистиката в епохата на глобализацията: перспективи и предизвикателства

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Общата цел на проекта е допринесе за развитието на компаративистиката в условията на глобализацията, като осветли ключови теоретични проблеми и проучи предимно неизследвани и несравнявани аспекти на англоезичните и славянски литератури и култури.

Специфични цели на проекта:
 Специфичните цели на проекта са: - да проучи развитието на компаративистиката в глобализиращия се свят, като акцентира върху етиката на сравнението, проблемите за езика и превода, другостта и космополитизма; - да проучи взаимовръзките между славянските и англоезичните литератури в посттоталитарния период; - да проучи и сравни произведения на пътеписна и художествена литература за Източна Европа и Балканите от началото на XIX век до наши дни; - да проучи и сравни творчеството на съвременни писатели мигранти от Източна Европа, пишещи на английски език; - да изследва проблема за транснационалната динамика на славянските литератури в съвременността.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготовка на научния семинар "Компаративистиката в епохата на глобализацията: перспективи и предизвикателства": проучване на научна литература, покани към лектори, създаване на уебсайт на проекта с резюмета на лекции и презентации и възможност за дискусии онлайн13 
Лятна сесия на семинара; поддържане на уебсайта37 
Конференция "40 години полонистика във ВТУ"55 
Сесия "Образи на Югоизточна Европа в англоезичната пътеписна литература" на международната интердисциплинарна конференция "Граници и кръстопътища"99 
Есенна сесия на семинаа; поддържане на уебсайта1011 
Съставителство, редакция и отпечатване на сборниците от конференцията по полонистика и семинара1112 
проф. дн Маргрета Любомирова Григорова Преподавател
гл.ас. д-р Ярмила Николова Даскалова Преподавател
гл.ас. д-р Павел Стефанов Петков Преподавател
гл.ас. д-р Петя Цонева Иванова Преподавател
ас. д-р Вакрилен Петков Кильовски Преподавател
ас. Виктория Христофорова Заевска Преподавател
ас. Пейо Иванов Карпузов Преподавател
проф. д-р Людмила Константинова Костова Преподавател ръководител
ас. Стефан Димов Стефанов Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014