Данни за проекта

Нови предизвикателства пред регионалната сигурност на Балканите

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Научноизследователският проект има за цел да ангажира великотърновската академична общност – преподавателите, докторантите и студентите, както и представители на гражданското общество и институциите в теоретичното обсъждането и решаването на проблемите на сигурността, свързани с новите предизвикателства пред регионалната сигурност на Балканите и на нашата страна в този контекст.

Специфични цели на проекта:
 - Изследване на възможностите за разширяване на сътрудничеството и съвместно противодействие срещу общите заплахи и рискове не само в рамките на НАТО (България-Румъния-Турция), но и с другите балкански страни и в по-широкия регион на Черноморската зона.; - Анализ на проблемите в изграждането и укрепването на националната и регионалната система за гарантиране на сигурност във връзка със заплахите от глобалния тероризъм, финансовата и икономическата криза, съществуването на региони с отслабена държавност на Балканите, организираната престъпност, принудителната миграция от Близкия Изток и Северна Африка и др.; - Формиране на общоприемливи основания за една концепция за регионалната сигурност на Балканите, която да обхваща всички сложни отношения в нашия регион, без да робува на неизживени и остарели исторически вражди. - Все по-дълбоко свързване на нашите изследвания с обучението в Магистърската програма „Политология; - В рамките на обучителни и популяризаторски цели да се окаже подкрепа за различни проекти за програми в професионално направление 9.1 Национална сигурност във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – програмна акредитация на направлението, откриване на бакалавърско обучение, придвижване на идеята за съвместна програма на английски с Университета в Крайова „НАТО и Балканите”.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготвителен етап - събиране на литература, разпределение на изследователските задачи, подготовка на срещи и научни форуми 3 
Работни срещи в Букурещ и Крайова. Съвместна работа по учебен план за магистърска програма "НАТО и Балканите"44 
Организиране на Кръгла маса по проблемите на сигурността в София - съвместно с Програмата "Международна сигурност" на доц. дфн Таня Дронзина45 
Подготовка на научния форум през октомври - събиране на материали, тематика, селекция59 
Международна научна конференция "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите"1010 
Участие на наши представители в научна конференция в Белград1111 
Подготовка на страница на проекта в сайта на ВТУ и начало на изграждане на каталог на предизвикателствата към регионалната сигурност1111 
Популяризация на резултатите на проекта пред обществеността и заинтересуваните институции1112 
Подготвителен етап - събиране на литература, разпределение на изследователските задачи, подготовка на срещи и научни форуми. Работа по издаване на сборни издания от 2013 г. - емпирично изследване със студенти в три страни и други сборници 15 
Работни срещи в Букурещ и Яш, Румъния, за съвместни научни инициативи1516 
Публични лекции в Ягелонския университет, Краков, Факултет за политически науки и международни отношения на проф. В. Бузов и доц. Ангелина Марковска1617 
Съвместна научна конференция в Сърбия с Центъра за стратегически изследвания на националната сигурност - CESNA-B1617 
Подготовка на научния форум през октомври - събиране на материали, тематика, селекция1721 
Участие в интензивно обучение по Програма "Еразъм" в Измир - проф. Бузов и 4 студенти. Лекции на проф. Бузов "Принудителната миграция като заплаха за глобалната сигурност" и съвместен уъркшоп за проблемите на бежанците в България, Гърция и Турция1818 
Участие в 9 конгрес на Международното общество за универсален диалог "Човешката същност: природа и функции" в Крайова, Румъния, 4-9 юли 2014 г. с теми в областта на проекта. Финализиране работата по съвместна магистърска програма "НАТО и Балканите"1919 
Международна научна конференция "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите"2323 
Публични лекции в Ниш и Белград2222 
Подготовка на страница на проекта в сайта на ВТУ и начало на изграждане на каталог на предизвикателствата към регионалната сигурност2323 
Популяризация на резултатите на проекта пред обществеността и заинтересуваните институции2324 
Подготвителен етап - събиране на литература, разпределение на изследователските задачи, подготовка на срещи и научни форуми 27 
Международна научна конференция в Букурещ по проблемите на трансграничното сътрудничество и евроинтеграцията (с подкрепата на Институт за политики на развитието, Румъния)2626 
Публични лекции на проф. Бузов в Университетита в Торун, Полша на тема "Юридическата аргументация" (10-15.04. 2015 г.) и в Аспарта, Турция, по тема "Принудителната миграция" (2-6.05. 2015 г.) (подкрепа по Програма "Еразъм плюс")2829 
Международен научен семинар "Регионални проблеми на Балканите" с ръководител проф. д-р Любиша Митрович2929 
Подготовка на научния форум през октомври - събиране на материали, тематика, селекция2933 
Участие на проф. Бузов в XV Международен конгрес по логика, методология и философия на науката3232 
Участие на представители в XV конгрес на политологията в Полша3434 
Международна научна конференция "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите"3535 
Публични лекции в Ниш или Белград2634 
Популяризация на резултатите на проекта пред обществеността и заинтересуваните институции3536 
проф. д-р Вихрен Янакиев Бузов Преподавател ръководител
проф. д-р Кирил Николов Шопов Преподавател
проф. д-р Иван Райчев Райчев Преподавател
доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска Преподавател
гл.ас. д-р Добрин Кирилов Добрев Преподавател
Ахмед Османов Куйтов Студент
Светла Борисова Йорданова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014