Данни за проекта

Ролеви модели във възпитанието по родителство

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 1) създаване и обосноваване на съвременна методология за направляване на възпитателната работа с ученици и студенти чрез ролеви модели по родителство; 2) разработване и апробиране на сценарии за образователна работа по родителство; 3) публикуване на резултатите от изследователската работа; 4) осигуряване на квалифицирана консултантска помощ на учители и ученици, студенти и преподаватели по прилагането на ролеви модели във възпитанието по родителство.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Допълване на сайта по родителство с информация за нови материали, разработени от научния колектив112 
Разработване и апробиране на ролеви модели по родителство13 
Обновяване на сценариите по родителство въз основа на оценки и препоръки.46 
Популяризиране на резултатите от проекта чрез форми за работа със студенти и ученици в учебната зала по родолюбие 46 
Организиране на научна сесия по проблемите на родителството712 
Подготовка на творчески семинар за отчитане на резултатите от проекта1012 
Отчитане на резултатите от проекта на творчески семинар1212 
Поддържане на сайта на консултативния център по отговорно родителство1212 
Организира и провежда изследователска работа по подготовка на младите хора за майчинство и бащинство1324 
Предлага за обсъждане, допълване и обогатяване на създадени и апробирани ролеви модели по майчинство и бащинство1315 
Обновяване на сценариите по родителство въз основа на оценки и препоръки.1618 
Популяризиране на резултатите от проекта чрез форми за работа със студенти и ученици в учебната зала по родолюбие 1618 
Организиране на дискусия по проблемите на майчинството и бащинството1924 
Подготовка на творчески семинар за отчитане на резултатите от проекта2224 
Отчитане на резултатите от проекта на творчески семинар2424 
Представяне на научни форуми по проекта на сайта на Педагогически факултет1324 
Организира и провежда изследователска работа по подготовка на малдите хора за майчинство о бащинство2536 
Предлага за обсъждане, допълване и обогатяване на създадени и апробирани ролеви модели по майчинство и бащинство 2527 
Обновяване на сценариите по родителство въз основа на оценки и препоръки2830 
Популяризиране на резултатите от проекта чрез форми за работа със студенти и ученици в учебната зала по родолюбие2830 
Организиране на дискусия по проблемите на майчинството и бащинството3136 
Подготовка на творчески семинар за отчитане на резултатите от проекта3436 
Отчитане на резултатите от проекта на творчески семинар3636 
Представяне на научни форуми по проекта на сайта на Педагогически факултет2536 
проф. д-р Веселинка Василева Петрова Преподавател ръководител
проф. дн Венка Петрова Кутева-Цветкова Преподавател
проф. д-р Радка Колева Гайдова Преподавател
проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова Преподавател
проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова Преподавател
доц. д-р Николай Георгиев Гюлчев Преподавател
доц. д-р Петя Йорданова Караиванова Преподавател
Нели Иванова Трифонова Студент
Деляна Христова Чуховска Докторант
Ивка Василева Иванова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014