Данни за проекта

Интегрирано електронно обслужване за гражданите и бизнеса

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 • извеждане на преден план обществената значимост на е-услуги (ЕАУ); • изследване технологиите за предоставяне ЕАУ в България и Русия; • сътрудничество с КузГТУ, привличане на професионалисти от практиката. • привличане към научно-изследователска работа на асистенти, докторанти и студенти чрез участия в национални и международни научни форуми.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Научно-изследователска дейност. Научно изследване, обзор и анализ на източниците в България, Русия и ЕС112 
Участия в научни форуми. Участие в международни научни форуми. Конференция в Русия, Белово 312 
Организиране на научни форуми и работа със студенти. 1. Организиране на кръгла маса 2. Организиране и провеждане на научен семинар “Е-услуги” 3. Участие на студенти и докторанти в международна НК в КузГТУ, Белово, Русия59 
Дейности по сътрудничество с други институции. Развиване сътрудничество с Областни и Общиски администрации и др. Сътрудничество с КузГТУ, Многофункционални центрове в Русия112 
Публикуване и популяризиране на получените резултати. Подготовка на материалите и публикуване на сайт. Разпространение на получените резултати в библиотеки и научни центрове 1212 
Научно-изследователска дейност. Научно изследване, обзор и анализ на източниците в България, Русия и ЕС1324 
Участия в научни форуми. Участие в международни научни форуми. Конференция в Русия, Белово1524 
Организиране на научни форуми и работа със студенти. 1. Организиране на кръгла маса 2. Организиране и провеждане на научен семинар “Е-услуги” 3. Участие на студенти и докторанти в международна НК в КузГТУ, Белово, Русия1521 
Дейности по сътрудничество с други институции. Развиване сътрудничество с Областни и Общиски администрации и др. Сътрудничество с КузГТУ, Многофункционални центрове в Русия1324 
Публикуване и популяризиране на получените резултати. Подготовка на материалите и публикуване на сайт. Разпространение на получените резултати в библиотеки и научни центрове2424 
Научно-изследователска дейност. Научно изследване, обзор и анализ на услугите за гражданите и бизнеса в България, Русия и ЕС, Сърбия2536 
Участия в научни форуми. Участие в международни научни форуми. Конференция в Русия, Белово2736 
Организиране на научни форуми и работа със студенти. 1. Организиране на кръгла маса 2. Организиране и провеждане на научен семинар 3. Участие на студенти и докторанти в международна НК в КузГТУ, Белово, Русия2734 
Дейности по сътрудничество с други институции. Развиване сътрудничество с Областни и Общиски администрации и др.; Сътрудничество с КузГТУ; Многофункционални центрове в Русия; Факултет за юридически и приложни науки в Нови Сад, Сърбия; ФМИ, ШУ "Еп. Константин Преславски"; Факултет по право и бизнес, университет в Кордоба, Испания2536 
Публикуване и популяризиране на получените резултати. Подготовка на материалите и публикуване на сайт. Разпространение на получените резултати в библиотеки и научни центрове3636 
Десислава Йорданова Дойнова-Райнова Служител
доц. д-р Мариана Матеева Петрова Преподавател ръководител
доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова Преподавател
доц. д-р Любомира Симеонова Попова Преподавател
гл.ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов Преподавател
доц. д-р Недко Ганчев Минчев Преподавател
доц. д-р Цвета Тодорова Маркова Преподавател
Петя Людмилова Дочовска Студент
Таня Георгиева Стоянова Студент
Теодора Бисерова Богданова Студент
Владимир Йорданов Попов Студент
Доротея Георгиева Костова Студент
Анна Дианова Димитрова Студент
Стефан Василев Марков Студент
Йоанна Мирославова Старирадева Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014