Данни за проекта

Анализ, изследване и създаване на мултимедийни инструменти и сценарии за електронно обучение

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е да се направи анализ и изследване на приложните аспекти и да се оцени ефективността на архитектури и модели за приложение на мулимедийните технологии в образованието и да се разработят мултимедийни инструменти и сценарии за електронно обучение, отразяващи динамиката и потребностите на образованието и бизнеса.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Сформиране на група от студенти, докторанти и преподаватели за изпълнение на проекта. 1. Формиране на разширена група от преподаватели - участници в проекта. 2. Избор на студенти от магистърска програма "Компютърна мултимедия". 3. Формиране на група от докторанти.  1 
Изучаване на приложните аспекти на е-технологиите в образованието. 1. Преглед на съществуващи обучаващи платформи приложими в образованието . 2. Определяне на предимствата и недостатъците. 3. Дефиниране на области за ефективно използване. 3 
Изследване и анализ на методите и подходите за оценка на ефективността на приложението на е-технологиите в образованието. 1. Обзор на методи за оценка на ефективността. 2. Анализ на методите за оценка на ефективността на използване на мултимедийните технологии в обучението.  4 
Разработване на спецификация за техническото обезпечаване и доставка. 1 . Разработване на спецификация за техническо обезпечаване. 2. Доставка и тестване.  5 
Апробация на разработката. 1. Участие в научно-практически конференции с доклади по темата. 2. Публикации в медиите.  11 
Изготвяне на междинен отчет по проекта. 1. Изготвяне на текстовата част на отчета. 2. Изготвяне на финансовата част на отчета.  12 
Провеждане на пилотно обучение за интегриране на обучаващи модули в платформите за обучение. 1. Изисквания към модулите за обучение, които ще се интегрират в палтформите. 15 
Разработване на спецификация за техническото обезпечаване и доставка на втората част на техниката. 1 . Разработване на спецификация за техническо обезпечаване. 2. Доставка и тестване. 16 
Мултимедийни сценарии. 1. Създаване на мултимедийни сценарии. 2. Създаване на модули за е-обучение. 18 
Разработка и управление на е-курсове. 1. Интегриране на модули в платформа за е-обучение. 2. Тестване. 22 
Апробация на разработката. 1. Участие в научно-практически конференции с доклади по темата. 2. Публикации в медиите. 23 
Изготвяне на междинен отчет по проекта. 1. Изготвяне на текстовата част на отчета. 2. Изготвяне на финансовата част на отчета. 24 
Сформиране на група от студенти, докторанти и преподаватели за изпълнение на проекта. 1. Формиране на разширена група от преподаватели - участници в проекта. 2. Формиране на група от докторанти.  25 
Изучаване на приложните аспекти на е-технологиите в образованието 1 . Участие в международна конференции CompSysTech’15. 3. Участие в международна конференции е-Learning’15.  30 
Изследване и анализ на методите и подходите за оценка на ефективността на приложението на е-технологиите в образованието. 1. Обзор на методи за оценка на ефективността 2. Анализ на методите за оценка на ефективността на използване на мултимедийните технологии в обучението.  28 
Разработване на спецификация за техническото обезпечаване и доставка. 1 . Разработване на спецификация за техническо обезпечаване. 2. Доставка и тестване.  29 
Апробация на разработката 1. Участие в семинар 2. Информиране на медиите.  35 
Изготвяне на междинен за 2015 г. и финален отчет по проекта. 1. Изготвяне на текстовата част на отчета. 2. Изготвяне на финансовата част на отчета.  36 
проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова Преподавател ръководител
проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов Преподавател
доц. д-р Марияна Иванова Николова Преподавател
доц. д-р Емилиян Георгиев Петков Преподавател
доц. д-р Доника Веселинова Вълчева Преподавател
гл.ас. д-р Стефан Димитров Калчев Преподавател
гл.ас. д-р Милена Емилова Стефанова Преподавател
гл.ас. д-р Мирослав Димитров Петров Преподавател
гл.ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов Преподавател
гл.ас. д-р Гергана Виолетова Маркова Преподавател
гл.ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова Преподавател
Красимир Пламенов Стефанов Служител
Мариана Йорданова Малюшка Студент
Пламен Олег Асенов Студент
Теодор Ангелов Калушков Докторант
Росица Росенова Радоева Докторант
Георги Светлинов Шипковенски Докторант
Йоанна Мирославова Старирадева Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014