Данни за проекта

Виртуално студентско триенале на графичния дизайн

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 • Подготовка на висококвалифицирани, широкопрофилни специалисти, адаптиращи се към обществените потребности, чрез обучение във всички образователно - квалификационни степени на висшето образование. • Създаване на мултимедийна платформа и разпространяване на академични знания в областта на плаката, графичният дизайн, визуалната комуникация, шрифта, типографията, мултимедия, уеб дизайна и 3D анимацията, въз основа на най-добрите традиции и актуалните тенденции в българското и световно изкуство. • Предизвикване на обратна реакция – дискусии и коментари от страна на потребителите (студенти и преподаватели) на платформата в съпътстващия отворен форум. • Прилагане принципите на интегрираното и интердисциплинарно обучение и формиране на равноправни условия за обучение.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучване на действащи Интернет платформи и съставяне на концепция за нова конструкция за нуждите на „Виртуално студентско триенале на графичният дизайн”12 
Проучване приложението на съвременните информационни и комуникационни техноло¬гии в системата на висшето образование в Европейският съюз12 
Реализиране на мултимедийна платформа проект „Виртуално студентско триенале на графичният дизайн”44 
Обявяване на регламента на „Виртуално студентско триенале на графичният дизайн” и събиране на творби66 
Участие на наши преподаватели в научни конференции и лекции, специализирани по темата. Натрупаният изследователски опит ще е трамплин за създаване на нови авторски методики и внедряването им в практическия учебен процес66 
Презентация на проекта, начини и форми на съществуване и системно обновяване на информацията в научна конференция. Публикуване на статии в пресата относно съществуването на мултимедийната платформа. Изработване на рекламни материали с цел популяризиране и информиране на потенциалните ползватели на продукта. Участие в изложения за представяне на резултатите от про¬екта1012 
Закриване на „Виртуално студентско триенале на графичният дизайн”1212 
доц. Пеньо Семов Пенев Преподавател ръководител
доц. д-р Светослав Ангелов Косев Преподавател
доц. Борис Желев Георгиев Преподавател
ас. Атанас Димитров Марков Преподавател
гл.ас. д-р Красимира Борисова Друмева Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014