Данни за проекта

Форум за тримерна графика “Vision”

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Форумът за тримерна графика “Vision” има за цел да събере работещите в областта на тримерната графика, а именно - професионални художници, компютърни специалисти, преподаватели, студенти, ученици и любители от една страна и фирми разработчици на софтуерни продукти, презентации на реализирани проекти в различните области на приложение на 3D. Подпомагане на реализация на малдите артисти посредством насърчаване на желанието им за професионална квалификация и израстване също е в проблематиката на "Vision".

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Създаване на сайт на форум “Vision”  3 
Подготвителен етап за мотивиране на участниците – представяне в уебсайтовете за тримерна графика www.3dbg.com, www.graphila.com 4 
Дизайн и разпространение на рекламни материали 5 
Проучване на търсенето на кадри работещи в областта на тримерната графика в заинтересовани компании в киноиндустрията, рекламата, телевизионната графика, архитектурата, индустрията за компютърни игри и др. 6 
Провеждане на форум VISION 2013 по предварително подготвената програма 10 
Заснемане и документиране на форума 10 
Анализиране на резултатите 10 
Аналитично проучване на тенденциите в развитието на тримерната графика Siggraph Азия 2013 - водещ световен форум за тримерна графика 11 
Дизайн и обработка на материалите за презентационно DVD и каталог на форум “Vision”    
Представяне на мултимедийното издание   
доц. д-р Светослав Ангелов Косев Преподавател ръководител
доц. Пеньо Семов Пенев Преподавател
доц. Борис Желев Георгиев Преподавател
ас. Атанас Димитров Марков Преподавател
Денислав Иванов Миевски Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014