Данни за проекта

Развитие на електронните форми на дистанционното обучение във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОПРЧР; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Общата цел на проекта е развитие на електронните форми на дистанционно обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Специфични цели на проекта:
 - Оптимизация на процесите за провеждане на електронни форми на дистанционно обучение във ВТУ чрез разработване и внедряване на комплексна система за управление на обучението и на знанието; - Повишаване компетентностите и уменията на преподавателския, административния и техническия персонал на университета за работа с електронни форми на дистанционно обучение чрез провеждане на целеви обучения; - Привличане и включване на студенти в електронни форми на дистанционно обучение, провеждани във висшето учебно заведение.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Разработване и внедряване на Комплексна система за управление на обучението и на знанията1321Външен изпълнител - "Айсиджен Корпорейшън" ООД (избран по реда на ЗОП)
Разработване на електронен курс по дисциплина „Електронно обучение” и модул от дисциплината “Мултимедийни технологии в образованието” и провеждане на пилотни обучения1726Екип от страна на бенефициента - ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Дейности по информиране и публичност126Външен изпълнител - "Янтра прес" АД (избран по реда на ЗОП). Екип от страна на бенефициента - ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Подготовка и осъществяване на тръжни процедури по ЗОП112Бенефициетът по проекта - ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" , отдел "Договаряне и обществени поръчки" и юристът по проекта
Обучение на възрастни (преподаватели и инспектори от ВТУ) за работа с Комплексната система за управление на обучението и на знанието2325Екип от страна на бенефициента - ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Одит  Външен изпълнител - "Експанзия Ексфо" ЕООД (избран по реда на ЗОП)
Управление на проекта126Екип от страна на бенефициента – ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
доц. д-р Георги Стоянов Тодоров Преподавател Ръководител проект
проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов Преподавател ИТ Координатор
доц. дн Олег Димитров Асенов Преподавател Методически координатор
Мария Данчева Карапенчева Служител Административен координатор
Стела Аврамова Нацева Служител Счетоводител
Руска Ангелова Маречкова Външен Юрист по проекта
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014