Данни за проекта

Тотално управление на качеството на туризма в България (управленски и икономически аспекти)

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на изследването е установяване равнището на качество на българския туристически продукт, възможностите за неговото подобряване и измерване на добавената стойност както за потребителите, така и за изследваните туристически дестинации.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучване на съществуващите литературни източници в България относно публикациите за качестовото на туристическия продукт и ситемите за тотално управление на качеството в България 4 
Извършване на анализ и оценка на състоянието на качеството на българския туристически продукт 5 
Разкриване същността и особеностите на отделните системи за управление на качеството и конкретизиране на тяхното приложно поле 6 
Установяване равнището и потенциала на средата за внедряване и функциониране на системи за тотално управление на качеството, както и на проблемите, възникващи в туристическите предприятия при внедрени вече подобни системи 7 
Проучване на чуждестранния научен опит и добри практики в областта на внедряване на системи за тотално управление на качеството в туризма 9 
Анализ на потребителското поведение във връзка с основните принципи на управление на качеството 10 
Анализ на потребителското поведение във връзка с основните принципи на управление на качеството 17 
Извършване на анализ и оценка на дестинации с наличие на организации, внедрили системи за тотално управление на качеството 20 
Анализ и сравнение на потребителското поведение спрямо организации с внедрени системи за тотално управление на качеството и такива с липсващи подобни системи 22 
Издаване на сборник със статии, съдържащи научните резултати от проекта 23 
доц. д-р Венцислав Статев Статев Преподавател ръководител
доц. д-р Добринка Петкова Златева Преподавател
ас. Василиса Емилова Вълкова Преподавател
Криси Станиславова Панайотова Студент
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014