Данни за проекта

Перспективи за управлението на дълговата рецесия в Средиземноморския съюз като политика за предотвратяване на икономическата депресия

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 • Изграждането на корелативна финансова оценка на страните от Средиземноморския съюз не само по отношение на приноса им за растежа и развитието на бизнес-технологиите, но и по отношение на заетостта. • Изграждане на комбинация от системи за ранно предупреждение, които по-добре ще реагират на рисковете във финансовия сектор като антикризисни механизми за дългова стабилност. • Адаптиране на добрите практики чрез разработване на методика за изграждане на организационно-икономическите отношения, проявяващи се в процеса на управление и финансиране на публично-частите проекти в България. • Адаптиране на интернет-технологиите в банковата сфера за преодоляване на последиците от икономическата криза в страните от Средиземноморския съюз. • Постигане на съвместни действия и по-тясно сътрудничество между университети и предприятия от Средиземноморския съюз, с цел разработване на управленски политики и повишаване на конкурентоспособността.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Определяне на структурата на изследването22 
Разпределение на изследователските задачи по участници22 
Обсъждане на тезиси по проекта33 
Събиране на необходимата информация46 
Провеждане на работни срещи с представители на изследователски центрове в университетите в България511 
Осъществяване на научни контакти с университети в страните от Средиземноморския съюз511 
Информационен ден по темата на проекта с представители на бизнеса1112 
Дисусионен форум по темата на проекта1315 
Провеждане на работни срещи с представители на изследователски центрове в университетите в България1723 
Осъществяване на научни контакти с университети в страните от Средиземноморския съюз1723 
Провеждане на кръгла маса по темата на проекта с обсъждане на научните проблеми и резултати от изследването1618 
Систематизиране на окончателните резултати от проекта2122 
Изготвяне на монография2223 
Изработване на интернет-сайт с публикуване на резултати от изследването2324 
доц. д-р Бояна Боянова Димитрова Преподавател
ас. Петър Пламенов Петков Преподавател
ас. Стефан Петков Бъкличаров Преподавател
ас. д-р Мария Йорданова Врачовска Преподавател
доц. д-р Добринка Петкова Златева Преподавател ръководител
Валентин Крумов Вачков Студент
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014