Данни за проекта

Е-гласуване - технологии, иновации и предизвикателства

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 1. Изследване регулираните от правото обществени отношения, свързани с организацията и функционирането на изборния процес и в частност на е-гласуване като начин на упражняване на избирателното право. 2. Изясняване принципите на избирателното право и правната му регламентация, чрез проследяване историята и опитите за въвеждане на е-гласуване в България. 3. Изследване технологиите и организацията на е-гласуване и отчитане на изборните резултати в Европа. 4. Изследване законодателна уредба, касаеща е-гласуване в България и Европа.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Теоретични и on-line проучвания111 
Създаване на работни групи докторанти, студенти и преподаватели12 
Създаване материално-техническа база на проекта (специализиран център за технологии на е-гласуване)16 
Провеждане на работни срещи34 
Кръгла маса за популяризиране на добри практики66 
Работна визита за изследване на успешни практики в Естония610 
Участие в международна конференция в Белово, Русия55 
Участия в тематичен и методологичен Workshop1011 
Публикуване и популяризиране на получените резултати1112 
Теоретични и on-line проучвания1323 
Създаване материално-техническа база на проекта, статут на "Ресурсен и информационен експертен център за иновации в съдебната и изпълнителната власт"1318 
Провеждане на работни срещи1516 
Кръгла маса за популяризиране на добри практики1818 
Работна визита за изследване на успешни практики в Естония1822 
Участие в международна конференция в Белово, Русия1515 
Участия в тематичен и методологичен Workshop2223 
Публикуване и популяризиране на получените резултати2324 
доц. д-р Георги Иванов Митов Преподавател ръководител
проф. дн Цветан Георгиев Сивков Преподавател
проф. д-р Пламен Веселинов Киров Преподавател
доц. д-р Мариана Матеева Петрова Преподавател
проф. д-р Тихомир Стефанов Трифонов Преподавател
ас. Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова Преподавател
ас. Борислав Спиридонов Борисов Преподавател
ас. Илиян Боянов Байчев Преподавател
ас. д-р Христо Атанасов Орманджиев Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014