Данни за проекта

Промени в производството по несъстоятелност като част от антикризисните мерки в България и ЕС

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът си поставя няколко основни, взаимносвързани и допълващи се изследвателски цели: 1. Проучване на националното и чуждо законодателство в областта на несъстоятелността като се изследват предимствата и недостатъците на действащото законодателство - българско и европейско. 2. Да се направи задълбочено проучване на съдебната практика на ВТОС, ВТАС и ВКС (респ. националните съдилища) по проблемите на прилагането на производството по несъстоятелност. 3. Стремежът на начуния екип е да проучи и анализира препоръките на Световната банка и Европейската комисия, както и практиката на Съдът на Европейския съюз (СЕС) по прилагането на Европейския регламент относно несъстоятелността, в случаите когато производството по несъстоятелност засяга повече от една държава членка. 4. Изготвяне и представяне на сравнително проучване на развитието на политиката на държавите-членки на ЕС и американското законодателство в условията на глобализирането на пазарите, водещи до глобализиране на оздравяване на несъстоятелните субекти.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Интегриране на студенти, докторанти и преподаватели в дейностите по проекта   
Създаване на студентски екип, който да се специализира в проучването на съдебната практика в областта на търговската несъстоятелност   
Работна визита за изследване на проблемите на прозиводството по несъстоятелност право в държава-членка на ЕС   
Провеждане на национална конференция по върпосите на "Модернизация на производството по несъстоятелност като част от антикризисните мерки на държавите-членки на ЕС" с участие на представители на ВТАС, преподаватели, докторанти и студенти от ВТУ и РУ    
Популяризиране на работата чрез средствата за масово осведомяване   
Провеждане на работни срещи на екипа по проекта   
Създаване на електронна база данни за дейността по проекта в страницата на ВТУ   
Публикуване и популяризиране на получените резултати   
проф. д-р Цветан Георгиев Сивков Преподавател ръководител
проф. дн Георги Стефанов Иванов Преподавател
проф. д-р Сашо Георгиев Пенов Преподавател
доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова Преподавател
ас. Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова Преподавател
Нина Красимирова Делимаринова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014