Данни за проекта

Международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 1. Утвърждаване на новосъздадената международната научноизследователска общност, която да стимулира в дългосрочна перспектива задълбочени интердисциплинарни проучвания в областта на систематическото богословие и християнската философия. 2. Организиране и провеждане на научни срещи, кръгли маси и ежегоден международен научен Семинар по систематическо богословие и християнска философия, които да формират пространство за научна дискусия и сътрудничество в национален и балкански контекст. 3. Публикуване на научни изследвания и издаването на международния годишник „ТЕОЛОГИКОН”. 4. Създаване на уеб-пространство за полуляризиране на научноизследователската работа на семинара. 5. Създаване на специализиран библиотечен фонд с изворова и съвременна коментарна литература, като условие за дългосрочна изследователска работа на Центъра по систематическо богословие към ПБФ. 6. Откриване на възможности за интердисциплинарно изследване на актуални теми на богословието и философията в широк културен дискурс. 7. Създаване на възможности за работа в екип на млади учени с различни научни специалности. 9. Работата по проекта има за цел да подпомогне научното израстване на членове от изследователския екип и на участниците в семинара по систематическо богословие и християнска философия.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Осигуряване дейността на международен научен Семинар по систематическо богословие и християнска философия112 
Проучване на библиография за попълване на специализирания библиотечен фонд на Центъра по систематическо богословие към ПБФ112 
Организиране на неждународния научен Семинар по систематическо богословие и християнска философия във ВТУ 99 
Подготовка и издаване на международния годишник "Теологикон"1212 
Осигуряване дейността на международен научен Семинар по систематическо богословие и християнска философия1324 
Проучване на библиография за попълване на специализирания библиотечен фонд на Центъра по систематическо богословие към ПБФ1324 
Организиране на неждународния научен Семинар по систематическо богословие и християнска философия във ВТУ2121 
Подготовка и издаване на международния годишник "Теологикон"2424 
Осигуряване дейността на международен научен Семинар по систематическо богословие и християнска философия2536 
Проучване на библиография за попълване на специализирания библиотечен фонд на Центъра по систематическо богословие към ПБФ2536 
Организиране на международния научен Семинар по систематическо богословие и християнска философия във ВТУ3434 
Подготовка и издаване на международния годишник „Теологикон”3636 
доц. д-р Свилен Милков Тутеков Преподавател ръководител
гл.ас. д-р Смилен Иванов Марков Преподавател
Димитър Колев Златев Докторант
Зоран Войо Мамучевски Докторант
Светослав Светозаров Риболов Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014