Данни за проекта

Националните граници (интердисциплинарно проучване и преподаване)

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Основната цел на проекта е развитие на междудисциплинарните хуманитарни изследвания и университетското преподаване, посветени на динамиката на границите на България. Тя се осъществи чрез обмен на методология и знания, разработване и прилагане на изследователски стратегии в рамките на съвместна работа на екип от утвърдени преподаватели, асистенти, докторанти и студенти, в рамките на двугодишна научна програма.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Формиране на екип и приемане на план14 
Закупуване на ДМА и консумативи14 
Въвеждаща лекция за студенти и докторанти; задачи за изготвяне на обща библиография. 22 
Пресконференция и оформяне на страница в уебсайта на ЦЕКА11 
Контакт с чуждестранни учени112 
Вътрешен конкурс за подбор на студенти44 
Работа в ДВИА312 
Теренна работа във Варна и района на В. Търново39 
Теренна работа в Белоградчик, Силистра78 
Теренна работа в Златоград, Кърджали99 
Обработване на емпиричните материали1012 
Работна среща на екипа по проекта1111 
Управление и контрол на проекта112 
Приемане на работен план за втори етап1313 
Закупуване на ДМА и консумативи1316 
Подготовка на международна конференция1416 
Теренна работа на докторантите1416 
Обработване на емпиричните материали1719 
Провеждане на международна конференция с панел – студентски четения1717 
Работа по съставителство на сборник на английски език1821 
Работа по издаването на сборник на английски език2224 
Работна среща на екипа по проекта2323 
Управление и контрол на проекта1324 
проф. дн Маргарита Николова Карамихова Преподавател ръководител
доц. д-р Милен Василев Михов Преподавател
проф. д-р Петко Стефанов Петков Преподавател
проф. д-р Мария Иванова Иванова Преподавател
доц. д-р Анка Тодорова Игнатова Преподавател
доц. д-р Лора Дончева Григорова Преподавател
гл.ас. д-р Здравко Стоянов Здравков Преподавател
доц. д-р Виолета Петрова Георгиева Преподавател
ас. Антон Дончев Маринов Преподавател
гл.ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева Преподавател
Илия Желязков Вълев Докторант
Десислава Стефанова Рангелова Докторант
Жанина Валентинова Стоянова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014