Данни за проекта

Преживяно минало

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Конкретните изследователски цели на проекта са насочени към: 1. Проучване, обработка и анализ на наличните изследвания по проблемите на близкото минало и очертаване символните полета на историографията на преходите в България през втората половина на XX век; 2. Популяризиране на значими за съвременната историография научни изследвания чрез организиране на срещи-разговори, представяне на книги и дискусии по актуални проблеми от историята на близкото минало; 3. Провеждане на регионални теренни изследвания в област В. Търново и създаване "топография на червения терор" чрез: - издирване на оцелели репресирани, на семейства на репресирани и интервюиране децата на жертите на комунистическите репресии; - откриване на нови възможности за реконструкция на миналото на основата на автобиографични интервюта и лични архиви на репресирани от комунистическия режим; 4. Поставяне начало на Дигитален архив за устни свидетелства и новооткрити документи /мин. 100 архивни единици/, свързани с комунистическия режим; 5. Организиране на годишни наионални конференции с международно участие, които да представят постигнатите резултатиот научно изследователската дейност на участниците в проекта; 6. Осъществяване на издателска дейност, отразяваща резултатите от проекта; 7. Създаване на учебен филм „Преживяно минало”, който да бъде използван за целите на обучението на студентите по съвременна история; 8. Осигуряване прозрачност на проектните дейности чрез медиен мониторинг, пресконференции и информиране на широката общественост за постигнатите резултати.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Формиране на екип, приемане на годишен план-програма и разпределяне на задачите за работа22 
Първа пресконференция - представяне на проекта пред общността22 
Изготвяне на библиография, свързана с първата тематична област - образованието в социалистическа България24 
Изследователска и събирателска дейност, провеждане на интервюта, работа в библиотека и архив25 
Създаване на Дигитален архив и сайт на проекта44 
Провеждане на кръгла маса по проблемите на образованието съвместно със Студентския съвет при ВТУ, Ателие "Истоия и памет", Дискусионен клуб "История и общество" и с участието на експерти от МОМН, РИО - В. Търново, учители и граждани44 
Организиране на национална конференция с международно участие на тема: "Образованието в социалистическа България - между традицията и комунистическата идеология"56 
Издаване на сборник с научни изследвания79 
Техническо оборудване99 
Представяне на нови научни изследвания и публикации1010 
Уъркшоп за студенти и докторанти1011 
Годишен отчет1111 
Изработване на годишен план-програма и разпределяне на задачите на екипа1414 
Пресконференция за представяне на дейностите от втория етап на проекта1515 
Изготвяне на библиография, свързана с втората тематична област - "Гласовете на Миналото"1415 
Теренни проучвания във Великотърновски регион - събирателска дейност, провеждане на интервюта, работа в библиотека и архив1518 
Научна експедиция за проучване на проблема в смесени райони1920 
Организиране на национална конференция с международно участие на тема: "Гласовете на Миналото"2222 
Издаване на сборник с научни изследвания2324 
Представяне на нови научни изследвания и публикации2324 
Уъркшоп за студенти и докторанти2324 
Годишен отчет2424 
Изработване на годишен план-програма и разпределяне на задачите на екипа2626 
Пресконференция за представяне на дейностите от третия етап на проекта2727 
Научна експедиция за проучване на проблема в смесени райони3132 
Организиране на национална конференция с международно участие на тема: "Историография на прехода"3434 
Издаване на сборник с научни изследвания3536 
Представяне на нови научни изследвания и публикации3536 
Годишен отчет3636 
доц. д-р Милен Василев Михов Преподавател ръководител
доц. д-р Анка Тодорова Игнатова Преподавател
доц. д-р Лора Дончева Григорова Преподавател
доц. д-р Виолета Петрова Георгиева Преподавател
Мария Атанасова Желязкова Студент
Радина Иво Божилова Студент
Мариела Рангелова Георгиева Докторант
Чавдар Костадинов Ангелов Докторант
Тодор Ангелов Димов Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014