Данни за проекта

База данни за двупосочен успореден руско-български електронен корпус

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът си поставя за основна цел създаване на електронна база данни, в която са свързани два отделни двуезични успоредни корпуса, всеки от които съдържа оригинални и преводни текстове. Възможността за последователна размяна на изходния и приемащия език ще предостави необходимия инструментариум за изследвания, които без този механизъм биха били невъзможни или силно ограничени в качествен и количествен план: реверсивно статистическо потвърждение и прецизиране на преводни еквиваленти; изследвания върху езиковата и речевата асиметрия между двата езика; конфронтативно описание и др. Отделното използване на всеки от двата корпуса, от друга страна, ще подпомогне изследванията в сферата на контрастивното описание и преводната наука, както и практическата дейност на професионални преводачи, преподаватели и студенти.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подбор, сканиране и предварителна обработка на оригинални и преводни текстове16 
Въвеждане на оригинални и преводни текстове в базата данни и подравняване на изреченията на програмно ниво68 
Анализ и обобщение на наличния материал812 
Създаване на отделна база данни и компютърен софтуер1317 
Подбор, сканиране и предварителна обработка на оригинални и преводни текстове1720 
Въвеждане на оригинални и преводни текстове в базата данни и подравняване на изреченията на програмно ниво2024 
Анализ и обобщение на наличния материал2024 
Разработка на алгоритъм за лематизация2529 
Ръчно подравняване, синхронизиране и редактиране на вече въведени в базата текстове2529 
Свързване на двете изготвени бази данни в електронен вид2932 
Подбор, сканиране и предварителна обработка на оригинални и преводни текстове2932 
Разработка на алгоритъм за автоматизирано извеждане на фиксирани речникови съответствия3236 
Въвеждане и ръчно подравняване, синхронизиране и редактиране на въведените вече в базата текстове3236 
Разработване на сайт с възможност за постоянно обновяване на данните3236 
Анализ и обобщение на наличния материал3236 
проф. д-р Гочо Недев Гочев Преподавател ръководител
доц. д-р Сийка Петкова Гочева Преподавател
ас. д-р Магдалена Димитрова Ганчева Преподавател
гл.ас. д-р Светослав Любомиров Сивков Преподавател
гл.ас. д-р Виктория Гочева Кънева Преподавател
ас. Иван Марков Златев Преподавател
ас. Благовест Асенов Благоев Преподавател
Ваня Панева Иванова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014