Данни за проекта

Центрове и периферии на Балканите (културни и езикови аспекти: процеси, събития, личности)

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проблематиката кои са центровете, успели да съхранят балканските народи, продължава да бъде отворена и предполага нови изследвания и подходи. Център и периферия са знакови културно-исторически понятия на Балканите. Балканските народи са били в ролята на отдаващи и на приемащи, опитвайки се да разрешат националните си проблеми, а всеки народ има и свои представители в социалните, културните и политическите процеси на съседните страни. Балканите са динамично променящ се регион – от гледна точна и на времето, и на пространството. В този контекст е важен и езиковият аспект, чрез който стават обясними потребностите от общуване с или без посредничеството на превода. Проектът отчита проявите на съзнание на балканска идентичност и стремежа за бягство от нея. Научният проблем като обща рамка е „нов“ по специфичен начин повече от столетие. Въпреки натрупания изследователски актив е общоизвестен фактът, че на Балканите диалогичността в нейната устойчивост е твърде крехка, различно възприемана и често прекъсвана. Доказателство за непрекъснато обновяващата се актуалност на тематичната изследователска област са масивите от изследвания в различни аспекти от 19 век до днешно време. Новаторският подход на авторския колектив към проблематиката заедно с привлечените партньори извън България се състои в новите ракурси: събират се заедно изследователи, преподаватели от различни поколения и с различен професионално-творчески опит и принос. Преподавателите са ядрото, което събира докторанти и студенти от близки, но обособени научни и приложни направления с посочените различни, а често и разминаващи са интерпретационни бази.

Специфични цели на проекта:
 Обвързване на образованието и научно-изследователската дейност с конкретни и перспективни изследователски задачи в следните тематични области: 1. Словото и жестът на Балканите – разместване на културни пластове, на представи и отношения към съседа на света. Темата е винаги актуална – и поради променящите се реалности на Балканите, и поради променящите се ракурси на интерпретация. Думите в тяхната различна съизмеримост, словото като послание на личността, отношението и жестът към другия и другостта в процеси с различни знакови характеристики за различните „Балканци“ – колкото и да се смята, че вече всичко е изречено, всяко следващо поколение преоткрива наново и с нови отражения непрекъснато подновяващата се балканска тема. 2. Преводът във времето и в контекста на отношението център: периферия на Балканите. Чрез познаването на езиците е същинското откриване на културите. Съвременните измерения на преводите между балканските литератури бележат симетрии и асиметрии във времето – чрез преводите става опознаването. Преводите се разглеждат и като жест към културата на другия – като акт на споделяне на словото чрез трансформацията му на другия език.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на международна научна конференция "Реалност и фикцияв културата на сърби и българи" - във Философския факултет на Университета в гр. Ниш, Сърбия55 
Лекции и културнообразователна програма за студенти и докторанти - от областта на тематичните блокове на Проекта55 
"Преводаческа работилница" - семинарни занятия със студенти и докторанти за обучение в преводачески техники, вкл. за предаване на културни реалии (от балканските езици и култури на български и обратно) - във В. Търново 11 
Гостуващи лектори от балкански страни и гостуващи български преподаватели (от ВТУ) в университети на Балканите с лекции от тематичните блокове на Проекта; workshop// "работилници" 11 
Кръгла маса по темата "Преводът в контекста на отношението център - периферия на Балканите 10 
Организиране и провеждане на тематична международна научна конференция "Слово и жест в културата на българи и сърби"1717 
Провеждане на международна научна конференция "Балканите и славяните" - във В. Търново1717 
Лекции и културнообразователна програма за студенти и докторанти - от областта на тематичните блокове на Проекта1717 
Работна среща с екип от Философския факултет в Загреб по изследователска задача "Колекцията на епископ Йосип Щросмайер и българското православие" 23 
"Преводаческа работилница" - семинарни занятия със студенти и докторанти за обучение в преводачески техники, вкл. за предаване на културни реалии (от балканските езици и култури на български и обратно) - във В. Търново 23 
Гостуващи лектори от балкански страни и гостуващи български преподаватели (от ВТУ) в университети на Балканите с лекции от тематичните блокове на Проекта; workshop// "работилници" 23 
Работа по изследователска тема "Войводина и българското Възраждане" 24 
проф. д-р Ценка Николова Иванова Преподавател ръководител
проф. д-р Радослав Димитров Радев Преподавател
проф. дн Сава Йорданов Василев Преподавател
проф. д-р Лиляна Михайлова Цонева Преподавател
проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова Преподавател
гл.ас. д-р Владислав Владков Маринов Преподавател
гл.ас. д-р Валентина Григорова Седефчева Преподавател
Десислава Петрова Величкова Докторант
Маргарита Красимирова Христова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014