Данни за проекта

Актуални комуникативни стратегии в съвременния медиен дискурс

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Специално внимание в съвременните изследвания се отделя на лингвистичните характеристики на медийния дискурс, към който се отнася не само текстът, но и различни обстоятелства и фактори, свързани с него. Спецификата на лингвистичните единици и на текстовите механизми като средство за моделиране на действителността, за въздействие върху социума най-често се свързва с влиянието на екстралингвистичните условия, обстоятелства и зависимости върху тяхното оформяне и структуриране. Приложимост на разработката (практическа ценност). Резултатите от теоретичните разработки на участниците в проекта могат да бъдат използвани при актуализиране на лекции и практически занятия по различни дисциплини в някои от филологическите специалности, както и за подготвяне на нови лекционни курсове (стилистика, лингвокултурология, политическа лингвистика, метафорология и т. н.); при разработване на монографии и статии в научни издания; при работа върху докторски дисертации и дипломни работи; в теорията и практиката на превода; в лексикографската практика. Конкретен резултат от работата по темата на проекта е подготвеното за печат помагало по медиалингвистика, предназначено за студентите, изучаващи руски език.

Специфични цели на проекта:
 Основни изследователски цели, посочени в план-програмата: 1. Да се изучат лингвистичните механизми и средства за моделиране на света в медийния дискурс, като се обръща специално внимание на актуалните комуникативни стратегии, в това число игровите стратегии, в различните жанрове в съвременните печатни медии. 2. Да се съпоставят особеностите на българския медиен език с особеностите му в други езици – на първо място в руския, както и в други славянски и неславянски езици, за да се откроят както общите им особености, характерни за медийния интердискурс, така и национално-специфичното в тях. 3. Да се подберат и анализират медийни текстове, подходящи за аудиторна и самостоятелна работа със студенти, изучаващи руски език, които да се включат в учебно помагало.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Сформиране на група от студенти и докторанти за изпълнение на проекта. 1. Формиране на групата - участници в проекта.    
Обсъждане на бъдещата работа с участниците в проекта. 1 . Преглед на съществуващите теории и нови публикации по темата. 2. Определяне на конкретните задачи. 3. Обсъждане на предстоящите научни форуми и възможностите за участие в тях.  4 
Доставка на част от научната литература, необходима за работата на групата.  6 
Апробация на разработките 1. Участие в научно - практически конференции с доклади по темата. 2. Публикации в медиите. 3. Организиране на открити лекции на участниците в проекта и гости от други научни центрове пред студенти и преподаватели.  11 
Изготвяне на междинен отчет по проекта. 1. Изготвяне на текстовата част на отчета. 2. Изготвяне на финансовата част на отчета. 12 
Обсъждане на работата през първата година и планиране на конкретните задачи за втората година. 1.Обсъждане на промени в състава на групата с оглед на неговото разширяване. 12 
Доставка на втората част от научната литература 1.Обсъждане на актуалната литература.  16 
Апробация на разработката 1. Подготовка и провеждане на семинари със студенти по темата. 2.Участие в научно- практически конференции с доклади по темата. 3. Публикации в медиите. 4. Издаване на монографии. 5. Организиране на открити лекции на участниците в проекта и гости от други научни центрове пред студенти и преподаватели. 23 
Изготвяне на финален отчет по проекта. 1. Изготвяне на текстовата част на отчета. 2. Изготвяне на финансовата част на отчета.  24 
проф. д-р Лиляна Михайлова Цонева Преподавател ръководител
Юлия Антонова Коева Служител
Радослав Стефанов Минков Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014